Het overzicht incidentele baten en lasten is een verplicht overzicht dat is opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit overzicht heeft als doel inzicht te geven in de mate waarin structurele lasten in de begroting worden gedekt met structurele baten. Dit wordt ook wel een structureel sluitende begroting genoemd. Indien een begroting meer incidentele baten bevat dan incidentele lasten is de begroting niet structureel sluitend.

Zowel voor de gemeenteraad als voor de externe toezichthouder (Gedeputeerde Staten) is het van groot belang dat de begroting transparant is en dat er een helder inzicht bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn. Dit overzicht levert hiervoor samen met het hoofdstuk “Uiteenzetting financiële positie” een belangrijke bijdrage.

Het overzicht incidentele baten en lasten is opgesteld conform de notitie “Incidentele en structurele baten en lasten” van de commissie BBV van januari 2012. Het doel van deze notitie is om, vanwege vragen uit de praktijk, het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten te verduidelijken. Het overzicht wordt meerjarig opgesteld en lasten die zich maximaal 3 jaar voordoen worden als incidenteel bestempeld. Deze notitie bevat geen richtlijnen of aanbevelingen, maar beperkt zich tot verduidelijking van de regelgeving. De commissie heeft hierbij het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader (GTK) en de voorstellen van het kabinet in het kader van de modernisering van het Financieel Toezicht gehanteerd. Het GTK wordt ook door de provincie Noord-Brabant als financieel toezichtskader gebruikt.