Conclusie saldo begroting 2020

Uit het overzicht incidentele baten en lasten kan worden geconcludeerd dat in de Programmabegroting 2020 een bedrag van 803.000 meer incidentele lasten dan incidentele baten zijn opgenomen. Ten opzichte van het positieve begrotingssaldo 2020 van 19.000 betekent dit dat de begroting 2020 op structurele basis (de incidentele baten en lasten uitgezonderd) een overschot laat zien van 822.000. Doordat de begroting 2020 reëel en structureel sluitend is, wordt voldaan aan het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincie.