Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten, zowel voor het begrotingsjaar 2020 als indicatief voor de meerjarenraming 2021 – 2023 weergegeven.

Een periode van drie jaar wordt als basisuitgangspunt gehanteerd om te beoordelen in hoeverre een last of bate incidenteel is. De notitie van de commissie BBV geeft in een viertal verduidelijkingen hier meer inzicht in. Deze verduidelijkingen zijn ook gehanteerd bij de opstelling van dit overzicht.

In de notitie wordt ook aangegeven dat alle onttrekkingen aan de reserves in principe incidenteel zijn, behalve de structurele onttrekking aan de investeringsreserves ter dekking van de kapitaallasten. In het overzicht zijn alle incidentele onttrekkingen aan de reserves opgenomen, behalve de budgettair neutrale verschuivingen van de ene naar de andere reserve. Dit om het overzicht Incidentele baten en lasten leesbaar te houden. De verschuivingen worden overigens wel toegelicht in het hoofdstuk “Uiteenzetting financiële positie”.

In de onderstaande tabel wordt het structurele begrotingssaldo gepresenteerd.

Structureel begrotingssaldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

19.000

145.000

845.000

1.411.000

Incidentele toevoegingen aan reserves

4.091.000

421.000

295.000

311.000

Incidentele onttrekkingen aan reserves

664.000

485.000

317.000

321.000

Begrotingssaldo na bestemming

3.446.000

81.000

823.000

1.401.000

Waarvan incidentele lasten

1.685.000

692.000

367.000

321.000

Waarvan incidentele baten

4.309.000

0

0

0

Structureel begrotingssaldo

822.000

773.000

1.190.000

1.722.000

De in voorgaande tabel gepresenteerde incidentele lasten en baten worden in de onderstaande tabel per programma uitgeplitst. De toelichting op deze posten is opgenomen onder de tabel.

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

Herkomst

Incidentele Lasten

Overhead

Tijdelijke formatie strategisch informatiemanagement

305.000

Begroting 2018

Kosten generatiepact 2019

284.000

226.000

195.000

154.000

Zomernota 2018

Kosten generatiepact 2020-2023

30.000

95.000

122.000

167.000

Zomernota 2019

Openbare ruimte

Extra groot onderhoud van wegen

207.000

207.000

Collegewerkprogramma 2018-2022

Onderzoek kwaliteitsverbetering, versterking en toegankelijkheid voet- en fietspaden

50.000

Collegewerkprogramma 2018-2022

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Duurzaamheid, oplaadpunten electrische auto's

50.000

Collegewerkprogramma 2018-2022

Bijdrage ontwikkeling cultuurcluster, toevoeging reserve bovenwijlkse voorzieningen

459.000

Raadsbesluit van 20 april 2017 inzake de herontwikkeling van het Religieus Erfgoed.

Programma Onderwijs, sport en cultuur

Diverse kosten cultuurcluster (oa sanering kapel St Anna en kosten kwartiermaker)

350.000

164.000

Raadsbesluit van 20 april 2017 inzake de herontwikkeling van het Religieus Erfgoed.

Algemene dekkingsmiddelen

Toevoeging reserve tbv generatiepact 2019

290.000

290.000

124.000

140.000

Zomertnota 2018

Toevoeging reserve tbv generatiepact 2020-2023

51.000

131.000

171.000

171.000

Zomernota 2019

Toevoeging algemene reserve (winstuitkering Borchwerf)

3.750.000

Zomernota 2018

Totaal incidentele lasten

5.776.000

1.113.000

662.000

632.000

Incidentele Baten

Overhead

Onttrekking reserves tbv generatiepact 2019

284.000

226.000

195.000

154.000

Zomernota 2018

Onttrekking reserves tbv generatiepact 2020-2023

30.000

95.000

122.000

167.000

Zomernota 2019

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Bijdrage derden aan bovenwijkse voorzieningen i.r.t. cultuurcluster

459.000

Raadsbesluit van 20 april 2017 inzake de herontwikkeling van het Religieus Erfgoed.

Grondverkoop pompstation Bosschendijk Oudenbosch

100.000

Begroting 2020

Programma Onderwijs, sport en cultuur

Aanwending algemene reserve i.v.m. diverse kosten cultuurcluster

350.000

164.000

Raadsbesluit van 20 april 2017 inzake de herontwikkeling van het Religieus Erfgoed.

Algemene dekkingsmiddelen

Winstuitkering Borchwerf

3.750.000

Zomernota 2018

Totaal incidentele baten

4.973.000

485.000

317.000

321.000

Saldo begroting 2020

19.000

145.000

845.000

1.411.000

Correctie meer incidentele lasten dan baten

803.000

628.000

345.000

311.000

Gecorrigeerd begrotingssaldo

822.000

773.000

1.190.000

1.722.000

Generatiepact 2019 en 2020

In de Zomernota 2018 en Zomernota 2019 zijn de financiële gevolgen opgenomen van de regelingen generatiepact 2019 respectievelijk generatiepact 2020 - 2023. Om grote fluctuaties en bijstellingen in de meerjarenraming te voorkomen is voor beide regelingen een bestemmingsreserve gevormd. Zowel de kosten van de regelingen als de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn gedurende de looptijd van de regelingen in de begroting opgenomen.

Tijdelijke formatie strategisch informatiemanagement

Om uitvoering te kunnen geven aan het informatiebeleidsplan 2016 - 2020 en om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied van I&A, is bij begroting 2018 voor de periode 2018 - 2020 incidenteel budget bijgeraamd voor tijdelijke formatie. De reden hiervoor is dat binnen de organisatie ovoldoende formatie beschikbaar was om aan de minimale wettelijke en gewenste eisen te kunnen voldoen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar pagina 144 van de programmabegroting 2018.

Extra groot onderhoud van wegen

In het Collegewerkprogramma is voor de jaren 2019 tot en met 2021 een extra budget opgenomen van 207.000 voor een kwaliteitsimpuls bij het onderhoud van wegen.

Onderzoek kwaliteitsverbetering, versterking en toegankelijkheid voet- en fietspaden

In het Collegewerkprogramma is voor een onderzoek naar kwaliteitsverbetering, versterking en toegankelijkheid van voet- en fietspaden (oa schoolroutes) een incidenteel bedrag van 207.000 opgenomen.

Duurzaamheid, oplaadpunten electrische auto's

In het Collegewerkprogramma is voor het jaar 2022 50.000 opgenomen voor de aanleg van oplaadpunten voor electrische auto's in de kernen.

Cultuurcluster / Religieus Erfgoed

Verschillende financiele gevolgen van het raadsbesluit van 20 april 2017 over het Religieus Erfgoed zijn incidenteel en vinden later plaats. Het gaat hier om de kosten voor de inhuur van de kwartiermaker, de saneringskosten van de kapel van St Anna en de verhuiskosten naar het Cultuurcluster die gedekt worden door het aanwenden van de algemene reserve. Verder worden bijdrages van derden ontvangen die gestort worden in de reserve Bovenwijkse voorzieningen.

Winstuitkering Borchwerf

In 2020 wordt de winstuitkering Borchwerf verwacht. Deze opbrengt wordt vervolgens toegevoegd aan de algemene reserve.

Grondverkoop pompstation Bosschendijk Oudenbosch

In 2020 wordt de grond onder het pompstation aan de Bosschendijk in Oudenbosch verkocht. Dit geeft een incidentele opbrengst.