Overzicht van baten en lasten

Programma's

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

Bestuur en burgerzaken

2.237.987

302.724

-1.935.263

Veiligheid

2.755.416

31.137

-2.724.279

Openbare ruimte

9.450.976

3.673.734

-5.777.242

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

13.067.515

14.336.761

1.269.246

Zorg, jeugd en participatie

32.997.455

7.159.046

-25.838.409

Onderwijs, sport en cultuur

5.429.824

1.104.904

-4.324.920

Totaal programma's

65.939.173

26.608.306

-39.330.867

Algemene dekkingsmiddelen

369.131

55.457.632

55.088.501

Overhead

9.052.817

378.114

-8.674.703

Vennootschapsbelasting

22.000

0

-22.000

Onvoorzien

50.000

0

-50.000

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

75.433.121

82.444.052

7.010.931

Mutaties reserves

Bestuur en burgerzaken

0

0

0

Veiligheid

0

0

0

Openbare ruimte

0

14.395

14.395

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

3.712.593

472.000

-3.240.593

Zorg, jeugd en participatie

0

100.000

100.000

Onderwijs, sport en cultuur

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

4.147.265

198.633

-3.948.633

Overhead

341.000

423.586

82.586

Totaal mutaties reserves

8.200.858

1.208.614

-6.992.245

Geraamde resultaat

83.633.979

83.652.666

18.686