Wegreconstructies

Reconstructie Goudbloemsedijk

Voordat de weg gereconstrueerd kan worden moet de Goudbloemsedijk eerst worden opgehoogd door het Waterschap Brabantse Delta. Er is gekozen om de reconstructie van de weg na de ophoging uit te voeren.

 • 2020: 725.000
Reconstructie St. Janstraat Hoeven

De herinrichting van de St. Janstraat wordt duurzaam en toekomstbestendig gemaakt door tal van (samenhangende) maatregelen te nemen. Zo wordt er werk met werk gemaakt door de herinrichting van de St. Janstraat te combineren met de vervanging van het riool en de waterleiding door Brabant Water. Voor de St. Janstraat is op basis van coproduceren met betrokken stakeholders een herinrichtingsplan opgesteld en voor de uitvoering is in mei 2019 door de gemeenteraad een aanvullend krediet van 460.000 beschikbaar gesteld.

 • 2020: 1.460.000
Reconstructies

Jaarlijks worden er wegen geïnspecteerd en daar waar nodig gereconstrueerd. In het Collegewerkprogramma 2018-2022 is opgenomen dat we het wegenbeleidsplan gaan evalueren en actualiseren. Hierbij wordt gekeken naar het verhogen van de kwaliteit van de wegen en het verder voorkomen van achterstallig onderhoud. Voor deze extra impuls is voor de jaren 2019 t/m 2021 het totale investeringsbedrag verhoogd. Uit de evaluatie en inspectie moet nog blijken welke wegen er in de komende jaar prioriteit krijgen.

 • 2020 en 2021: 1.300.000
 • 2022: 300.000
 • 2023: 300.000
Religieus Erfgoed

De herontwikkeling van de complexen Saint Louis en Sint Anna en de Mariaschool valt samen met de reconstructie van de Markt, die het aanwezige erfgoed aan de noordkant koppelt met het erfgoed aan de zuidkant. Het omringende openbare gebied zal worden vernieuwd op een kwaliteitsniveau dat gelijk is aan de kwaliteit van het Jezuïetenplein, het parkeerterrein Achter ’t Postkantoor en het Saint Louisplein.

 • Inrichten openbare ruimte Cultuurcluster: 327.000
 • Inrichten openbare ruimte Mariaschool: 180.000
 • nrichten openbare ruimte St Annaplein: 451.000

Civiele kunstwerken

In het beleidsplan civiele kunstwerken 2017-2021 is aangegeven welke civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, beschoeiingen en aanlegsteigers er in de komende periode aan vervanging toe zijn. Voor de komende periode zijn deze vervangingen opgenomen op het investeringsprogramma.

 • 2020: 911.000
 • 2021: 197.000

Openbare verlichting

In het beleidsplan “Openbare verlichting 2016 - 2020, Ambities en Doelstellingen” is beschreven wat momenteel de stand van zaken is rondom de kwaliteit van de openbare verlichting. De materialen voor de openbare verlichting, met name de armaturen, zijn verouderd en het risico op uitval neemt zienderogen toe. In het beleidsplan is beschreven wat er de komende jaren geïnvesteerd zou moeten worden om een minimale kwaliteit van de openbare verlichting te kunnen garanderen.

In het beleidsplan is verder een vergelijk gemaakt met de landelijke doelstellingen, opgenomen in het Energieakkoord 2013, en de mogelijke ambities en doelstellingen voor de gemeente Halderberge. Door het noodzakelijk vervangen van de materialen, kunnen deze tevens worden nagestreefd. Scenario 3 scoort het best en is dan ook gekozen door de raad.

 • Armaturen, 2020 en 2021: 692.000
 • Masten, 2020 en 2021: 63.000

Verkeer en parkeren

Infrastructurele maatregelen verkeer / parkeren

In verband met het verhogen van de leefbaarheid in bepaalde wijken zijn kleinere investeringen nodig voor het aanpakken van onder andere parkeerproblematiek en fietsveiligheidsmaatregelen

Het gaat bij parkeren bijvoorbeeld om een kleine reconstructie van een parkeervak of meerdere vakken, de aanleg van een invalidenparkeerplaats of de verplaatsing ervan.

 • 2020 en 2021: 20.000
Kadernota Parkeren 2017 - 2021

In de Kadernota parkeren 2017-2021 (vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2017) zijn de beleidslijnen met betrekking tot parkeren vastgelegd. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de toezegging van het college om aan de slag te gaan met de grootste parkeerknelpunten. Het uitvoeringsplan geeft hier invulling aan, er worden de komende 5 jaar 100 extra parkeerplaatsen aangelegd, parkeersituaties geoptimaliseerd bij reconstructies, gehandhaafd bij parkeerergernissen en de haalbaarheid onderzocht naar blauwe zones.

 • Parkeerproblemen in woonwijken, 2020 en 2021: 25.000
 • Werk met werk maken, 2020 en 2021: 20.000
Mobiliteitsvisie

Op 5 januari heeft de gemeenteraad raad het verkeersstructuurplan 2016-2017 vastgesteld. Dit was een kortlopend plan omdat de effecten van de aangelegde rondweg om Oudenbosch en de herinrichting van de doorgaande route door Oudenbosch nog niet bekend waren. In 2016 is al gekozen voor een beleid wat opgebouwd is uit modules omdat het beleid daarna per thema geactualiseerd kan worden. Elke module bevat een thema dat betrekking heeft op verkeer en vervoer. Er is gekozen om per thema een visie op te stellen voor de gemeente Halderberge. het verkeersstructuurplan noemen we daarom vanaf nu de mobiliteitsvisie. Het uitvoeringsplan betreft de periode 2019-2022.

 • Snelheid remmende maatregelen, 2020 t/m 2022 40.000
 • Aanleg passeerstroken, 2020 en 2021 20.000
 • Inrichten 60 km/u zones buitengebied, 2021 t/m 2023 100.000

Groenvoorziening

Ontwikkelplan Uythof Bovendonck

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan om het seminariebos rondom het complex Bovendonck op te waarderen naar een park met een representatieve uitstraling. Een park dat past bij het karakter van het gebouw. Met aandacht voor het realiseren van beter beheersbare parkeervoorzieningen in het groen. De uitvoering is gepland in 2020.

 • 2020: 142.000

Speeltuinen

Speeltoestellen

In 2015 is de notitie “Herijking speelbeleid Halderberge 2015 – 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Conform het nieuwe beleid worden oude speeltoestellen niet meer automatisch vervangen door nieuwe, maar wordt er kritisch gekeken of een toestel wel door een vergelijkbaar toestel vervangen moet worden. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in het creëren van meer natuurlijke speelplekken. Algemeen gaat het meer om een andere inrichting van speelplekken, en dat alles in nauw overleg met de bewoners.

 • 2020: 73.300
Opplussen grasweide en veiligheid buitenruimte school Oud Gastel

Op 6 juli 2017 is de motie aangenomen om de buitenruimte/grasweide bij de school in Oud Gastel op te plussen en te kijken naar de verhoging van de verkeersveiligheid en hierbij de gebruikers en omgeving te betrekken.

 • 2020: 45.000

Waterwegen

Grond retentievoorziening Borhemweg

Ten behoeve van het afkoppelen van de doorgaande route richting Standdaarbuiten moet er een retentievoorziening gerealiseerd te worden om het overtollige regenwater te kunnen bergen. De retentie kan worden gerealiseerd op een locatie aan de Bornhemweg. Hiervoor moet grond worden aangekocht

Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 - 2023

Vervanging vrijvervalriolering

Riolering wordt op basis van inspectie en onderzoek naar de kwaliteit en planvorming vervangen. Hiermee wordt kans op wateroverlast en water op straat verkleind en de vuilemissie vanuit het rioolstelsel op het oppervlaktewater verminderd. Investeringen zijn conform het GRP inclusief de klimaatsaanpassingen.

 • 2020 t/m 2023: 660.000
Verbetering waterketen

In het GRP is structureel een bedrag opgenomen voor verbetering van de waterketen met extra aandacht voor het klimaat.

 • 2020 t/m 2023 660.000
Riolering Karolinastraat Dorpsstraat Oud Gastel

Een van de maatregelen van het BRP Oud Gastel is het aanbrengen van een stamriool door de Karolinastraat/ Dorpsstraat/ Korte Dreef. Met deze maatregel wordt de kans op water op straat verminderd en wordt de emissie vanuit het riool verminderd. De uitvoering is een jaar doorgescoven en start in 2020.

 • 2020: 2.500.000
Parallelriool Halderbergselaan

De kwaliteit van de riolering in de parallelweg van de Halderbergselaan in Hoeven is niet goed meer. Deze moet vervangen worden. De Provincie Noord Brabant is voorbereidingen aan het treffen voor de werkzaamheden aan de N640. Het is de bedoeling dat werk met werk gemaakt wordt door deze werkzaamheden te combineren.

 • 2020: 275.000
Vervanging duiker N640 hertenpark Hoeven

Het is de bedoeling dat het afgekoppelde hemelwater van de Sint Janstraat geborgen gaat worden in het Hertenpark. Om een afvoer te creeren vanuit het Hertenpark naar een watergang van het waterschap is het noodzakelijk een duiker te realiseren onder de N640 naar de Palingstraat. Deze werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met de werkzaamheden van de Provincie Noord Brabant aan de N640.

 • 2020: 100.000
Riolering St. Janstraat Hoeven

In een gedeelte van de Sint Janstraat in Hoeven wordt de riolering vervangen en wordt er een gescheiden riolering aangelegd. Het schone hemelwater zal worden geloosd op een waterberging die geïntegreerd zal worden in het Hertenpark.

 • 2021: 1.000.000
Meetnet riolering

Om het functioneren van de riolering nog beter in beeld te kunnen brengen en daardoor doelmatiger keuzes te kunnen maken in verbetermaatregelen wordt een meetnet gerealiseerd in de riolering van Halderberge.

 • 2021: 130.000
Bovendonksestraat, zuiden Achter 't Hof

In het Basis Riolering Plan Hoeven wordt het stelsel in dat deel van de gemeente opnieuw beoordeeld aan de hand van een inventarisatie van het verhard oppervlak, het aanwezige rioolstelsel en normbuien. Hieruit volgen een aantal verbeteringspunten voor het rioolstelsel.

 • 2022: 1.090.000