Totaaloverzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

2020

2021

2022

2023

Lasten per taakveld

0.1 Bestuur

1.620.119

1.656.245

1.732.574

1.754.082

0.2 Burgerzaken

617.868

706.426

711.615

682.313

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

1

2

3

0.4 Overhead

9.052.817

8.933.482

9.040.358

8.991.865

0.5 Treasury

-81.855

-153.058

-91.088

-136.557

0.61 OZB woningen

370.288

332.355

313.424

313.493

0.62 OZB niet-woningen

42.612

42.621

42.630

42.640

0.63 Parkeerbelasting

0

1

2

3

0.64 Belastingen overig

89.887

90.336

90.791

91.253

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

-1.801

-1.801

-1.801

-1.801

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

22.000

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

8.200.858

2.631.483

1.688.889

1.050.562

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

1

2

3

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.929.250

2.012.901

2.048.850

2.051.691

1.2 Openbare orde en veiligheid

826.166

829.998

851.357

852.295

2.1 Verkeer en vervoer

4.386.153

4.654.810

4.595.174

4.606.692

2.2 Parkeren

38.704

19.074

19.326

19.725

2.3 Recreatieve havens

31.645

31.709

31.776

31.846

2.4 Economische havens en waterwegen

0

1

2

3

2.5 Openbaar vervoer

8.006

8.156

8.267

8.427

3.1 Economische ontwikkeling

637.074

656.034

677.481

694.601

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

240.000

240.000

240.000

240.000

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

20.102

20.458

20.753

21.118

3.4 Economische promotie

219.227

222.853

225.544

228.805

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

1

2

3

4.2 Onderwijshuisvesting

1.301.472

1.312.916

1.277.728

1.672.964

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.072.853

2.174.324

2.192.615

2.211.663

5.1 Sportbeleid en activering

229.426

216.976

225.233

221.881

5.2 Sportaccommodaties

883.090

927.055

931.623

939.074

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

237.085

238.307

239.341

240.444

5.4 Musea

114.930

128.503

68.666

66.941

5.5 Cultureel erfgoed

82.402

83.347

83.896

84.557

5.6 Media

508.566

515.832

522.788

529.994

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.503.957

2.719.804

2.743.760

2.786.800

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.311.645

2.213.736

2.473.007

2.492.657

6.2 Wijkteams

1.967.720

2.006.085

2.032.002

2.052.390

6.3 Inkomensregelingen

9.627.845

9.600.411

9.617.688

9.634.800

6.4 Begeleide participatie

5.685.641

5.584.697

5.482.205

5.409.053

6.5 Arbeidsparticipatie

757.513

731.483

756.146

780.965

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

565.000

565.000

565.000

565.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.207.361

6.288.414

6.398.146

6.508.091

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.041.606

4.041.606

4.041.606

4.041.606

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

163.064

299.109

305.154

305.199

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

518.564

518.564

518.564

518.564

7.1 Volksgezondheid

1.151.495

1.183.698

1.201.420

1.219.539

7.2 Riolering

2.419.208

2.538.113

2.610.804

2.698.854

7.3 Afval

3.528.065

3.638.191

3.750.459

3.867.319

7.4 Milieubeheer

781.303

803.549

855.125

806.824

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

94.948

96.493

97.778

99.075

8.1 Ruimtelijke ordening

1.320.578

1.159.326

1.258.646

1.277.116

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.002.058

5.776.155

1.906.855

350.821

8.3 Bouwen en wonen

1.287.464

1.323.570

1.338.066

1.359.852

Totaal lasten

83.633.979

79.619.351

75.740.251

74.285.107

Baten per taakveld

0.1 Bestuur

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

302.724

321.910

270.497

229.473

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

1

2

3

0.4 Overhead

378.114

283.612

201.758

204.070

0.5 Treasury

3.985.787

234.823

233.855

232.884

0.61 OZB woningen

3.588.257

3.677.920

3.767.423

3.858.810

0.62 OZB niet-woningen

3.334.043

3.467.588

3.541.735

3.617.318

0.63 Parkeerbelasting

0

1

2

3

0.64 Belastingen overig

29.887

30.336

30.791

31.253

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

44.519.658

45.716.843

46.628.687

47.720.455

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

0

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

1.208.614

2.042.242

1.284.500

871.505

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

1

2

3

1.1 Crisisbeheer en brandweer

0

0

0

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

31.137

31.604

32.078

32.559

2.1 Verkeer en vervoer

142.087

143.979

145.900

147.849

2.2 Parkeren

11.439

11.446

11.453

11.460

2.3 Recreatieve havens

20.008

20.308

20.613

20.922

2.4 Economische havens en waterwegen

0

1

2

3

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

700

700

700

700

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

18.634

18.913

19.197

19.485

3.4 Economische promotie

567.446

567.948

568.457

568.974

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

1

2

3

4.2 Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

950.957

997.399

1.011.878

1.026.573

5.1 Sportbeleid en activering

30.000

15.000

15.000

15.000

5.2 Sportaccommodaties

108.728

110.069

111.430

112.812

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

14.300

14.300

14.300

14.300

5.4 Musea

11

22.336

22.336

22.336

5.5 Cultureel erfgoed

0

0

0

0

5.6 Media

908

908

908

908

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

126.707

27.098

27.495

27.898

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

47.421

70.877

299.391

302.146

6.2 Wijkteams

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

6.821.125

6.821.125

6.821.125

6.821.125

6.4 Begeleide participatie

0

0

100.000

0

6.5 Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

283.000

283.000

283.000

284.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

7.500

7.500

7.500

7.500

7.2 Riolering

3.353.144

3.479.611

3.569.305

3.675.877

7.3 Afval

4.461.857

4.593.586

4.731.201

4.872.001

7.4 Milieubeheer

5.806

5.893

5.982

6.071

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

40.356

35.219

35.233

35.247

8.1 Ruimtelijke ordening

508.900

100.563

101.236

101.919

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.055.651

6.200.879

2.189.905

350.821

8.3 Bouwen en wonen

697.759

408.830

479.902

451.976

Totaal baten

83.652.666

79.764.370

76.584.780

75.696.242

Resultaat

18.686

145.019

844.529

1.411.135