Verdeling taakvelden over programma's

Taakveld

Programma

0.1 Bestuur

Bestuur en burgerzaken

0.2 Burgerzaken

Bestuur en burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Openbare ruimte

0.4 Overhead

Overhead

0.5 Treasury

Algemene dekkingsmiddelen

0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

0.62 OZB niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen

0.63 Parkeerbelasting

Algemene dekkingsmiddelen

0.64 Belastening overig

Algemene dekkingsmiddelen

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Algemene dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves

Algemene dekkingsmiddelen

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

1.1 Crisisbeheer en brandweer

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

Openbare ruimte

2.2 Parkeren

Openbare ruimte

2.3 Recreatieve havens

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2.4 Economische havens en waterwegen

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2.5 Openbaar vervoer

Openbare ruimte

3.1 Economische ontwikkeling

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

3.4 Economische promotie

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

Onderwijs, sport en cultuur

4.2 Onderwijshuisvesting

Onderwijs, sport en cultuur

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderwijs, sport en cultuur

5.1 Sportbeleid en activering

Onderwijs, sport en cultuur

5.2 Sportaccommodaties

Onderwijs, sport en cultuur

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Onderwijs, sport en cultuur

5.4 Musea

Onderwijs, sport en cultuur

5.5 Cultureel erfgoed

Onderwijs, sport en cultuur

5.6 Media

Onderwijs, sport en cultuur

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Openbare ruimte

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Zorg, jeugd en participatie

6.2 Wijkteams

Zorg, jeugd en participatie

6.3 Inkomensregelingen

Zorg, jeugd en participatie

6.4 Begeleide participatie

Zorg, jeugd en participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Zorg, jeugd en participatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Zorg, jeugd en participatie

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Zorg, jeugd en participatie

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Zorg, jeugd en participatie

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Zorg, jeugd en participatie

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Zorg, jeugd en participatie

7.1 Volksgezondheid

Zorg, jeugd en participatie

7.2 Riolering

Openbare ruimte

7.3 Afval

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Openbare ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

8.3 Wonen en bouwen

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen