Verschillenanalyse Programmabegroting 2019 - 2020

Onderwerp

Lasten

V/N

Baten

V/N

Toelichting

Te verklaren verschil

Saldo begroting 2019

22.000

V

Saldo begroting 2020

19.000

V

-3.000

N

Bestuur en burgerzaken

Verkiezingen

42.000

V

In 2020 staan er geen verkiezingen gepland. Dit geeft ten opzichte van 2019 een voordeel van 42.000.

Verstrekking reisdocumenten

-98.000

N

De verwachting is dat in 2020 als gevolg van de paspoortendip minder reisdocumenten worden verstrekt. Ten opzichte van 2019 betekent dit een nadeel van 98.000.

Veiligheid

Bijdrage Veiligheidsregio

-72.000

N

De bijdrage in 2020 was, ten opzichte van de begroting 2019, 100.000 hoger als gevolg van de herijking van het kostenverdeelmodel waarop de bijdrages per gemeente worden bepaald. Door een lagere loonindexering aan te houden is de bijdrage in 2020 28.000 lager uitgevallen dan waarmee rekening was gehouden. Dit is ook aangegeven in het raadsbesluit van 27 juni waarin is ingestemd met de zienswijzen.

Onderzoek mogelijkheden lobby ism VAG

50.000

V

In de begroting 2019 was voor het onderzoek naar de lobbymogelijken in samenwerking met de Vereniging Alternatief Goederenspoor 50.000 opgenomen. Dit was een incidenteel budget dus in 2020 geeft dit ten opzichte van 2019 een voordeel.

Overige uitgaven veiligheid

-34.000

N

In 2020 zijn verschillende budgetten hoger dan in 2019. het gaat om kosten voor buurtbemiddeling, buurtpreventie, de bijdrage aan het Veiligheidshuis en een budget voor deelname aan Meld Misdaad Anoniem. In de Zomernota 2019 waren deze verhogingen al opgenomen.

Openbare ruimte

Onderzoek voet- en fietspaden

-50.000

N

In het Collegeprogramma was in 2019 een budget opgenomen voor een onderzoek naar kwaliteitsverbetering, versterking en toegankelijkheid voet- en fietspaden (oa schoolroutes). Vanaf 2020 wordt hier nog een PM post voor aangehouden tot het moment dat de maatregelen uit het onderzoek bekend zijn.

Openbaar groen

-100.000

N

In het Collegewerkprogramma is een aantal maatregelen opgenomen die per 2020 worden uitgevoerd. Het gaat hier onder andere om extra onderhoudsbeurten ad. 20.000 en het opwaarderen van plantsoenen ad. 35.000. Verder is bij de Zomernota 2019 een budget van 27.000 opgenomen voor het onderhoud aan het park rondom Bovendonk (Plan Uythof) en is het budget voor maaien verhoogd met 10.000.

Grondverkoop

100.000

V

Dit is de incidentele grondverkoop van de grond onder het tankstation aan de Bosschendijk.

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Parkmanagement Borchwerf

50.000

V

De laatste velden zijn overgedragen aan de Stichting Parkmanagement. De Stichting heeft de begroting 2020 opgesteld en de bijdrage aan de Stichting valt lager uit ten opzichte van 2019. Ook meerjarig is de bijdrage verlaagd.

Bijdrage OMWB

-47.000

N

De bijdrage aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant is op basis van het vastgestelde werkplan naar boven bijgesteld. Ook bij de Zomernota 2019 is een kleine verhoging meegenomen op basis van de actuele stand van zaken van de werkzaamheden binnen het werkprogramma.

Omgevingswet

50.000

V

In de programmabegroting is voor de Omgevingswet een structureel bedrag van 250.000 opgenomen. In de loop van 2019 is dit bedrag verder gespecificeerd wat ertoe heeft geleid dat van een deel van het budget extern wordt ingehuurd. Dat deel ad. 50.000 is in het budget voor personeel van derden opgenomen. Dit geeft voor een voordeel op programma 4.

Woningbouwinitiatieven

35.000

V

Het versterken van Halderberge als woongemeente is één van de onderdelen uit het collegewerkprogramma. Hiervoor worden onder andere nieuwe woningbouwinititatieven geinventariseerd en/of gestimuleerd. Dit bedrag was incidenteel in 2019 dus een voordeel van 35.000 in 2020.

Leges omgevingsvergunningen

-371.000

N

In de huidige raming voor de begroting 2020-2023 is voor de legesopbrengsten omgevingsvergunningen aansluiting gezocht bij het vastgestelde woningbouwprogramma. Voorzichtigheidshalve zijn alleen het aantal te realiseren woningen in dit woningbouwprogramma meegenomen bij de berekening van de opbrengsten. Nieuwe ontwikkelingen worden pas opgenomen nadat besluitvorming definitief is. ten opzichte van 2019 is de opbrengst lager. Bij de meerjarenraming in de begroting 2019 was dit ook al opgenomen in de jaarschijf 2020.

Zorg, jeugd en participatie

Exploitatie De Vossenberg

-40.000

N

In verband met de verwachte verkoop van de Vossenberg in 2019, was in 2020 geen rekening gehouden met de exploitatielasten voor De Vossenberg. Dit geeft ten opzichte van 2019 een nadeel van 40.000

Bijdrage Werkplein HvWB

-29.000

N

Op basis van de begroting 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant is de geraamde bijdrage in 2020 hoger dan in 2019.

Bijstandverlening

-597.000

N

Op basis van de begroting 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant en de lagere rijksbijdrage zijn de ramingen voor bijstandverlening bijgesteld. Ten opzichte van 2019 geeft dit een voordeel.

Bijdrage WVS

55.000

V

Op basis van de herziene begroting 2020 van WVS is de geraamde gemeentelijke bijdrage in 2020 lager dan in 2019.

Jeugdzorg

-188.000

N

De raming van de uitgaven voor jeugdzorg is geactualiseerd op basis van de regionale werkbegroting jeugdzorg 2019,
de realisatie 2018 en de actuele zorgkosten- en toekenningen tot en met augustus 2019. Ten opzichte van de de Begroting 2019 komen de kosten voor jeugdzorg 188.000 hoger uit.

Wmo huishoudelijke ondersteuning

-419.000

N

Als gevolg van het toenemende aantal cliënten en de stijgende tarieven zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning in de Begroting 2020 419.000 hoger dan in de Begroting 2019.

Begeleiding

-614.000

N

Als gevolg van het toenemende aantal cliënten en de stijgende tarieven zijn de kosten voor begeleiding in de Begroting 2020 614.000 hoger dan in de Begroting 2019.

Wmo vervoer

47.000

V

Op basis van de begroting 2020 van de RWB is de geraamde gemeentelijke bijdrage voor het Kleinschalig Collectief Vervoer lager dan in 2019.

Persoonsgebonden budget Wmo

50.000

V

Als gevolg van het afnemende aantal cliënten dat gebruik maakt van een PGB zijn de kosten hiervoor in de Begroting 2020 50.000 lager dan in de Begroting 2019.

Eigen bijdragen Wmo

36.000

V

De eigen bijdragen Wmo zijn in de begroting 2020 hoger geraamd dan in 2019. Dit is met name het gevolg van het invoeren van een eigen bijdrage voor de wmo-voorziening begeleiding.

Beschermd wonen

330.000

V

In de Begroting 2019 was een incidentele bijdrage van 200.000 voor beschermd wonen opgenomen. Daarnaast hoeven de LVB middelen vna 130.000 in 2020 niet voor beschermd wonen ingezet te worden.

Onderwijs, sport en cultuur

Lening Markland College

134.000

V

In juli 2019 is een lening van het Marklandcollege geheel afgelost. De restantwaarde van de lening wordt vervolgens meegenomen in de totaalfinanciering van de gemeente. Ten opzichte van 2019 betekent dit een voordeel op de rente en aflossing.

Leerlingenvervoer

-96.000

N

In 2019 heeft een aanbesteding voor het leerlingenvervoer plaatsgevonden. Op basis hiervan nemen de kosten van het leerlingenvervoer ten opzichte van de Begroting 2019 met 95.000 toe.

Algemene dekkingsmiddelen

Vergoeding borgstelling Borchwerf II CV

-56.000

N

In 2015 heeft Borchwerf II CV een nieuwe geldlening afgesloten bij de BNG. De gemeenten Roosendaal en Halderberge staan ieder voor 50% garant voor de schuld van Borchwerf II CV. Hiervoor wordt door Borchwerf II CV een risicopremie vergoed. Voor 2019 wordt een vergoeding van 56.000 verwacht. Voor de Begroting 2020 betekent dit een nadeel ten opzichte van 2019.

Opbrengst OZB

208.000

V

Op basis van de actuele gegevens van de Belastingsamenwerking West-Brabant met betrekking tot de WOZ-capaciteit (stuf Cap juni 2019) en de verwachte areaaluitbreiding in de komende jaren is de OZB opbrengst berekend. Deze komt hoger uit dan in de huidige meerjarenraming is opgenomen. Voor 2020 betekent dit een voordeel.

Uitkeringen gemeentefonds

2.205.000

V

Bij de bepaling van de uitkeringen uit het gemeentefonds in 2020 is rekening gehouden met de laatst bekende aantallen en bedragen per eenheid uit de septembercirculaire 2019. De geraamde uitkering uit het gemeentefonds in 2020 is 2.205.000 hoger dan de geraamde uitkering in de begroting 2019.

Behoedzaamheidsreserve algemene uitkering

-100.000

N

In de Begroting 2020 is een behoedzaamheidsreserve voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds opgenomen van 200.000. Dit is 100.000 hoger dan in de Begroting 2019.

Generatiepact

-141.000

N

In 2020 gaat de regeling generatiepact 2020-2023 in. De storting in de reserve generatiepact is in 2020 hoger dan in 2019.

Dekking tekort Zomernota uit algemene reserve

-375.000

N

Conform het besluit bij de Zomernota 2018 wordt in 2019 een bedrag van 375.000 onttrokken aan de algemene reserve. Voor de Begroting 2020 betekent dit een nadeel ten opzichte van 2019.

Overhead/algemeen

Personeelslasten

-460.000

N

De personeelslasten zijn in de begroting 2020 hoger geraamd dan in de de begroting 2019. De belangrijkste oorzaak hiervan is de loonstijging op basis van de vastgestelde cao 2019-2020.

Digitalisering archief

180.000

V

In 2019 is uitvoering gegeven aan de digitalisering van het archief. Hiervoor was in 2019 een incidenteel budget geraamd. Ten opzichte van 2019 geeft dit voor 2020 een voordeel van 180.000 .

Kapitaallasten

-152.000

N

De kapitaallasten zijn in de begroing 2020 hoger geraamd dan in de begroting 2019 als gevolg van de uitvoering van het investeringsprogramma 2018 en 2019. Dit wordt veroorzaakt door de hoogte van de verschillende investeringen per jaar en ook zijn er investeringen doorgeschoven.

Toerekening kosten en BTW-component rioolheffing, afvalstoffenheffing en grondexploitaties

455.000

V

Op basis van de urenraming worden de indirecte kosten doorberekend aan de taakvelden afval, riolering en grondexploitaties. Deze doorbelasting wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de verschillende grondexploitaties. Daarnaast wordt ook de BTW-component doorberekend in de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Per saldo is de doorberekening van indirecte kosten en BTW-component in de afvalstoffenheffing, rioolheffing en grondexploitaties in 2019 455.000 hoger dan in 2019.

Overige verschillen

9.000

V

Dit betreft meerdere verschillen kleiner dan 25.000.

Totaal

-1.552.000

N

1.549.000

V

Verklaard verschil

-3.000

N