De vaste formatie van de gemeente Halderberge bestaat per 1 januari 2020 uit 185,85 fte. Dit betekent een toename ten opzichte van de vaste formatie per 1 januari 2019 van 3,61 fte. Deze toename van het aantal formatieplaatsen kent de volgende oorzaken:

Vaste formatie per 1 januari 2019

182,24 fte

Formatie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

+ 0,11 fte

Formatie gegevensmanagement

+ 1,00 fte

Uitbreiding formatie obv Collegewerkprogramma 2018-2022 Samen Vooruit!

+ 2,50 fte

Vaste formatie per 1 januari 2020

185,61 fte

Budget vervanging bij ziekte

Conform de Zomernota 2017 is in de Begroting 2020 een budget van 150.000 opgenomen voor vervanging bij langdurige ziekte.

Totaalbudget personele lasten

Binnen het totaalbudget personele lasten worden de totale salarislasten van het gemeentepersoneel en de inhuur van derden verantwoord. In de auditcommissie van 18 mei 2015 is uitgebreid gesproken over het totale personeelsbudget, mede in relatie tot het budget inhuur derden. In een memo van 5 juni 2015 is de gemeenteraad hier over geïnformeerd.

Als gevolg van de regelgeving in het BBV met betrekking tot het toerekenen van overhead aan de taakvelden is het totaalbudget personele lasten verspreid in de begroting opgenomen. De direct toerekenbare salarislasten zijn toegerekend aan de taakvelden en op die manier binnen de programma’s opgenomen. De salarislasten voor directie, management en de ondersteunende teams mogen niet worden toegerekend aan de taakvelden maar behoren tot de overhead.

Het totaalbudget personele lasten bedraagt voor 2020 14.786.000.