In control statement

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetswijziging aangekondigd die colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten verplicht tot een rechtmatigheids-verantwoording over de jaarrekening. In het accountantsverslag over de jaarrekening 2018 (bijlage C) heeft BDO hier ook aandacht aan besteed.

De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de accountant afgegeven. Die hoeft dat dan straks niet meer te doen. Wel nog moet de accountant aangeven of de rechtmatigheidsverklaring van het college getrouw is. In die zin blijft de accountant over de schouder van het college meekijken.

Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept volgens de minister ‘de politieke aanspreekbaarheid’ van de colleges van B&W. Dit betekent wel dat in de werkprocessen meer aandacht moet zijn voor interne controle op rechtmatigheid of dan de verbijzonderde controle op de werkprocessen (achteraf) moet worden uitgebreid. De verwachting is dat deze werkwijze pas vanaf het jaar 2021 zal plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zullen in 2020 getroffen worden. Het goed vastleggen van de interne controles draagt hier ook aan bij.