Op 18 april 2016 zijn de nieuwe Europese richtlijnen van kracht. Op basis van deze richtlijnen is de geactualiseerde Aanbestedingswet per 1 juli 2016 in werking getreden. Daarnaast heeft een evaluatie plaatsgevonden van het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid. De gewijzigde aanbestedingswet en de evaluatie van het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben geleid tot een bijgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat eind 2016 is vastgesteld. Het inkoophandboek en het inkoopformulier is hierop aangepast.

Met dit inkoopbeleid wordt tevens geborgd dat inkoopprocedures conform de geldende wet- en regelgeving wordt doorlopen. Tevens vindt op het proces inkopen ook een interne controle plaats, waarbij de naleving van de regelgeving wordt getoetst.

De doelstelling van het inkoopbeleid blijft op een zorgvuldige en rechtmatige wijze voorzien in de inkoopbehoeften van de gemeente Halderberge en daarbij te streven naar een optimaal inkoopresultaat, dat in beginsel bepaald wordt door economische uitgangspunten, maar waarbij ook ethische, sociaal-maatschappelijke overwegingen en duurzaamheid een rol (kunnen) spelen.

In 2018 heeft de gemeenteraad de Rekenkamer West-Brabant opdracht gegeven onderzoek te doen naar het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Halderberge. De centrale vraag in het onderzoek luidt: “In hoeverre is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Halderberge doeltreffend en doelmatig?”. Tijdens de openbare raadsinformatieavond van 7 februari 2019 heeft u kennis te nemen van de eindrapportage Rekenkameronderzoek Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Halderberge en de wijze waarop het college met de aanbevelingen omgaat.

Mede naar aanleiding van het rekenkamerrapport zal in 2019 nog worden gestart met de evaluatie en actualisatie van het huidige inkoopbeleid. Hierbij worden onderwerpen als Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), SROI (Social Return on Investment) en duurzaamheid ook meegenomen op basis van de vastgestelde beleidskaders. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van Geactualiseerd VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Verder is met ingang van januari 2020 een wijziging aangekondigd van de Gids Proportionaliteit (verder uitwerking van de inkoop- en aanbestedingsgrenzen). Dit zal ook meegenomen worden met de actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Daarnaast wordt in 2019 en 2020 het contractmanagement verder geprofessionaliseerd door binnen het programma zaakgericht werken het contractenbeheer in te richten.