Activiteiten en resultaten 2020 op basis van grondexploitaties Jaarrekening 2018

Hieronder is aangegeven wat de financiële resultaten zijn op basis van de grondexploitaties zoals deze bij de jaarrekening 2018 zijn vastgesteld en waarbij uitgegaan is van de meest actuele gegevens uit het woningbouwprogramma zoals door de gemeenteraad is vastgesteld.

Op basis van de informatie uit de jaarrekening 2018 blijkt een bedrijfsresultaat in 2020 van ca. 2,7 mln. positief. Dit resultaat bestaat uit de volgende componenten:

  • Stortingen vanuit complexen in de reserve bovenwijkse voorzieningen: + 103.000,-
  • Onttrekkingen uit de reserve bovenwijkse voorzieningen: - 252.000,-
  • Storting in de algemene reserve van de resultaten op woningbouwcomplexen: + 2.719.000,-
  • Onttrekking uit de verliesvoorziening: + 116.000,-

Omdat grondexploitaties over meerdere jaren lopen en het resultaat pas op het eind wordt genomen zegt het resultaat in een bepaald jaar niet zoveel over het bedrijf in dat jaar. Belangrijker is in dit verband om aan te geven hoe de boekwaarden van de complexen zich in 2020 naar verwachting zullen ontwikkelen en hoe het verloop van de reservepositie is. Verwacht wordt dat per saldo de boekwaarde van de complexen in 2020 zal toenemen met circa 3,4 miljoen en dat de algemene reservepositie stijgt met ca. 2,8 mln.