Algemene doelstelling

In de paragraaf grondbeleid komt elk jaar aanbod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. De toelichting van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt de volgende onderdelen verplicht:

  • Visie op het grondbeleid;
  • Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  • Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming
  • De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s.