Financiële positie

In 2016 heeft de commissie BBV een nieuwe Notitie grondexploitatie uitgebracht. Een belangrijk onderdeel van de notitie is de uitwerking inzake de status van de voorraad gronden.Op basis van deze nieuwe notitie worden alleen de bouwgronden in exploitatie (BIE) nog onder de grondexploitaties geadministreerd. Alle overige gronden worden binnen de Algemene Dienst opgenomen onder maatschappelijk vastgoed (MVA).

In het volgende overzicht zijn de grondposities aangegeven die tot de grondexploitaties behoren:

Bouwgronden in exploitatie (BIE)

Boekwaarde 1-1-2020

Sportpark Pagnevaart

900.180

Albano

-2.536.572

Mgr. Meeuwissenstraat en Kerkstraat

1.569.275

Hoeven Bovendonksestraat

430.493

Reuzelaar

-818.544

Lindelommer e.o.

532.723

Centrum Stampersgat Van Gerwen

413.820

Oud Gastel Noord

2.173.189

Totaal

2.664.564

Het BBV specificeert Bouwgrond in Exploitatie als volgt:

Gronden in eigendom van een gemeente, waarvoor de gemeenteraad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.

Het startpunt van Bouwgrond in Exploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans.

In het volgende overzicht is de boekwaarde gespecificeerd:

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 1-1-2022

Boekwaarde 1-1-2023

Bouwgronden in exploitatie

2.664.564

6.078.355

1.351.800

112.771

Af. Voorziening Verliesgevende grondexploitaties

-4.738.402

-4.617.089

-350.821

-350.821

Tot. Boekwaarde zonder verliesvoorziening

-2.073.838

1.461.266

1.000.979

-238.050