Reserves en voorzieningen

Het grondbedrijf kent thans 3 reserves en 1 voorziening

  1. Algemene reserve grondexploitaties
  2. Risicoreserve Borchwerf
  3. Reserve bovenwijkse voorzieningen
  4. Voorziening verliesgevende exploitaties
Algemene reserve grondexploitaties

De algemene reserve van de grondexploitaties is bedoeld als weerstandscapaciteit om specifieke risico’s binnen de grondexploitaties op te vangen en waarmee alle positieve en negatieve resultaten van de activiteiten binnen de grondbedrijfsfunctie worden verrekend. Het gaat hierbij om risico’s op het gebied van conjunctuur, renteontwikkeling, grondverwerving en planologie. Daarnaast worden behaalde winsten toegevoegd aan deze reserve en worden genomen verliezen verrekend.
De raming van het saldo van de reserve grondexploitaties bedraagt op basis van de herziene grondexploitatieberekeningen per 1-1-2020 3,3 miljoen en zal de komende jaren aangroeien tot ca. 7,0 miljoen per 31-12-2023.

Risicoreserve Borchwerf 2

De ontwikkeling van Borchwerf II vindt plaats in een commanditaire vennootschap (C.V.) die is opgericht samen met de gemeente Roosendaal en Heijmans Infrastructuurontwikkeling. Van het resultaat van deze onderneming komt 25% uiteindelijk voor rekening van of ten gunste van de gemeente. Om risico’s als gevolg van deelname in deze onderneming op te kunnen vangen is een risicoreserve Borchwerf II gevormd. Uitgangspunt voor het gewenste saldo van deze reserve is dat het saldo dusdanig dient te zijn dat het Halderbergs aandeel in 5 jaar renteverlies van Borchwerf 2 opgevangen moet worden. Deze reserve is eind 2004 op het gewenste startniveau van 2,8 miljoen gebracht, ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Naar gelang de ontwikkeling van Borchwerf II minder of meer voorspoedig verloopt, zal deze reserve geleidelijk aan weer vrij kunnen vallen ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1-1-2020 300.000,-. In de komende jaren zal een verdere vrijval plaatsvinden totdat deze reserve in de loop van 2021 kan worden opgeheven.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

In de nota Grondbeleid is opgenomen dat de gemeente een reserve bovenwijkse voorzieningen heeft. Deze is bedoeld om de aanleg van infrastructurele werken met meer dan uitsluitend planbetekenis mogelijk te maken. Gedacht kan worden aan zaken zoals bijvoorbeeld rondwegen, parkeergarages, stadsparken e.d. Zowel vanuit eigen exploitaties als vanuit private exploitaties wordt in deze reserve bijgedragen. Het saldo van de reserve bovenwijkse voorzieningen wordt geraamd op ongeveer 1,2 mln. op 1-1-2020.
Gezien het huidige saldo van de reserve is de verwachting dat dit voldoende is om de in de nota kostenverhaal opgenomen investeringen af te kunnen dekken. Een probleem zou nog op kunnen treden op het moment dat de inkomsten in de reserve niet gelijk lopen met de uitgaven uit de reserve. Hierbij zal dan voorfinanciering vanuit de algemene reserve aan de orde moeten zijn.

Voorziening verliesgevende exploitaties

Conform de regelgeving is er ten behoeve van complexen waarbij een geprognotiseerd verlies op kan treden een voorziening gevormd. De voorziening dient voldoende middelen te bevatten om het gehele verlies te kunnen afdekken.
Het benodigde saldo van deze reserve is per 1-1-2020 becijferd op 4.738.402,-.Op het moment dat een complex wordt afgesloten wordt de gevormde voorziening gebruikt om dit negatieve effect op dat moment te egaliseren.

In de volgende tabel is een totaaloverzicht opgenomen van het verloop van de verschillende reserves en voorzieningen.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 1-1-2023

Algeme reserve

3.313.450

6.338.582

6.756.206

7.039.257

Risicoreserve Borchwerf

300.000

100.000

0

0

Reserve bovenwijkse voorzieningen

1.240.989

1.803.264

708.364

291.574

Voorziening verliesgevende projecten

4.738.402

4.617.089

350.821

350.821

9.592.841

12.858.935

7.815.391

7.681.652