In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2015 is het huidige beleidsplan voor wegen voor de jaren 2016 tot en met 2020 ter besluitvorming voorgelegd.

Voor het opstellen van het plan zijn in april 2015 wegeninspecties uitgevoerd. Naar aanleiding van de kaderstellende uitspraken door de raad zijn de doelstellingen verder verwerkt in een vijfjarenplanning voor 2016 en verder, welke ook al door het college is vastgesteld. Gekozen is voor een kwaliteitsmodel waarbij op basis van de ernst en omvang de reparaties aan verhardingen worden uitgevoerd en waarbij er dus geen prioriteitsstelling wordt aangehouden voor bepaalde wegen. Er wordt niet extra geïnvesteerd op trottoirs en fietspaden. In het huidige beleid wordt ook met name ingegaan op de aanpak van klein onderhoud waardoor groot onderhoud en mogelijk ook investeringen worden uitgesteld.

Door in de huidige beleidsperiode meer in te gaan zetten op het klein onderhoud kan groot onderhoud worden uitgesteld en zal ook achterstallig onderhoud kunnen worden voorkomen. Naar aanleiding van de uitvoering van de grootschalige civieltechnische werken zoals de doorgaande route Oudenbosch en de aanleg van de rondweg wordt naar aanleiding van de wegeninspectie 2019 nader bekeken hoe de onderhoudstoestand van de wegen is. Op basis van deze inspectie wordt ook het nieuwe beleidsplan 2021 en verder voorbereidt.

De planning voor de aanpak van wegen in 2020 is inmiddels door het college vastgesteld. De raad wordt hierover nog nader geïnformeerd.

In onderstaand overzicht zijn de onderhoudsbudgetten meerjarig weergegeven.

Omschrijving lasten

2020

2021

2022

2023

Kapitaallasten investeringen

0

207.000

325.000

350.000

Groot onderhoud van wegen

915.000

926.000

730.000

741.000

Overig klein onderhoud wegen

132.000

134.000

136.000

138.000

Onderhoud bedrijventerreinen

240.000

240.000

240.000

240.000

Onderhoud bruggen en duikers

60.000

61.000

62.000

63.000

Totalen

1.347.000

1.568.000

1.493.000

1.532.000

De in dit overzicht opgenomen kapitaallasten, komen voort uit de volgende investeringen:

Omschrijving investering wegen

Jaar

Totale investering

Reconstructie Goudbloemsedijk

2020

725.000

Reconstructie St. Janstraat

2020

1.460.000

Reconstructies

2020

1.300.000

Inrichten openbare ruimte Cultuurcluster

2021

327.000

Inrichten openbare ruimte Mariaschool

2021

180.000

Inrichten openbare ruimte St Annaplein

2021

451.000

Reconstructies

2021

1.300.000

Reconstructies

2022

300.000

Reconstructie Oudendijk

2022

250.000

Reconstructies

2023

300.000

Vervanging kunstwerken

2020

911.000

Vervanging kunstwerken

2021

197.000