Budgetten begroting 2020 - 2023

In het hierna opgenomen overzicht is het verloop van de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen weergegeven. Deze kostenontwikkeling is opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Wegbeheer

1.656.000

1.671.000

1.581.000

1.597.000

Openbare verlichting

74.000

75.000

76.000

77.000

Waterkering en afwatering

98.000

100.000

101.000

103.000

Openbaar groen

1.181.000

1.203.000

1.219.000

1.242.000

Gebouwen*

335.000

335.000

335.000

335.000

Riolering

577.000

587.000

598.000

608.000

Totalen

3.921.000

3.971.000

3.910.000

3.962.000

* Dit betreft de jaarlijkse storting in voorziening. De werkelijke kosten worden jaarlijkse rechtstreeks ten laste gebracht van deze voorziening.