Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

De belangrijkste functie van de riolering is zorgen voor een goede volksgezondheid. Doordat al het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd, krijgen ziektes geen kans om zich te verspreiden. Daarnaast zorgt de riolering voor droge voeten en een schoner milieu. Vanuit de Wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Gemeentelijk Riolering Plan (hierna: GRP) formuleert de gemeente hoe zij deze zorgplichten invult en bekostigt.

In september 2019 is het huidige GRP 2020-2023 vastgesteld, waarbij gekozen is voor de klimaatvariant. Het GRP is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces binnen de Waterkring West en vormt de basis voor structurele samenwerking binnen onze regio. Deelnemers aan dit traject waren Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en Evides. Deze samenwerking is een uitwerking van de afspraken van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Er is gestreefd naar zoveel mogelijk uniforme beleidsuitgangspunten binnen het samenwerkingsverband, waarbij er nog wel ruimte is voor de zogenaamde couleur locale.

In het GRP is er meer aandacht voor de omgang met hemelwater. Er worden duidelijkere/ verdergaande regels toegepast voor de omgang met hemelwater voor nieuwbouw, inbreidingen en bestaand openbaar gebied. Zo krijgt het thema wateroverlast binnen het spectrum van klimaatadaptatie meer aandacht en liften andere onderwerpen aangaande klimaatadaptatie hierin mee, zoals bijvoorbeeld droogte en hitte. In het klimaatscenario worden hierop nog extra middelen ingezet en worden onze inwoners meer bewust gemaakt van klimaatadaptatie en worden zij gestimuleerd om ook zelf actie te ondernemen. Door in het klimaatscenario nog meer in te zetten op de bewustwording van onze inwoners, wordt het gehele areaal in de gemeente aangepakt. Meer dan 60% van het oppervlak binnen onze gemeente is namelijk in eigendom van particulieren. Daarom hebben zij ook grote invloed op het slagen van en het toewerken naar een klimaatadaptieve gemeente.
Door meer in te zetten op het bergen en vasthouden van water, wordt de kans op wateroverlast bij extreme buien verminderd en door water beter de kans te geven om in de bodem te kunnen zakken, wordt ook (toekomstige) droogte aangepakt. Veelal wordt dit mogelijk gemaakt door een groenere omgeving te creëren. Dit heeft ook weer een positieve invloed op hittestress.

Door inzet van de middelen kan de gemeente kansen benutten om de openbare ruimte in Halderberge op meer een klimaatbestendige manier inrichten. Met deze invulling geven we als gemeente vanuit water invulling aan de regel dat we vanaf 2020 klimaatbestendig handelen en dat we in 2050 klimaatbestendig moeten zijn.