De gemeente Halderberge heeft 7.524 hectare aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten, zoals wonen, werken en recreëren, vinden binnen deze openbare ruimte plaats. Daarvoor zijn kapitaalgoederen vereist zoals wegen, riolering, openbaar groen, verlichting, gebouwen enz. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten.

Het beleid van de gemeente Halderberge voor het onderhoud van kapitaalgoederen is voor een belangrijk deel vastgelegd in nota’s, te weten:

  • Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP 2020 - 2023);
  • Beleidsnota Wegbeheer (2016 - 2020);
  • Beleidsplan Openbare Verlichting (2016 - 2020);
  • Groenbeleidsvisie 2020;
  • Landschapsplan (2016 - 2025);
  • Kadernota parkeren 2017 - 2021;
  • Mobiliteitsvisie 2018-2023;
  • AVOI, vastgesteld in 2017;
  • Beleidsnota Civieltechnische kunstwerken (2017 – 2021);
  • Uitvoeringsprogramma Water (UPW).