Het onderhoud van het openbaar groen in de vijf kernen is op gelijke onderhoudsniveau als in 2019. Het is gebaseerd op de Groenbeleidsvisie en de in de afgelopen jaren bijgestelde mate van onderhoud voor zowel het openbaar groen als de beheersing van de ongewenste kruidengroei op de verhardingen. In 2019 is gestart met het actualiseren van de Groenbeleidsvisie. Vaststelling in 2020. De Groenbeleidsvisie 2020 is een op hoofdlijnen beschreven groenbeleid, dat inzicht geeft in de uitgangspunten en doelstellingen voor de inrichting en het beheer van het openbaar groen binnen de bebouwde kom. Deze nota dient als leidraad en toetsingskader voor de dagelijkse werkzaamheden, onderhoudsbestekken en (her) inrichtingsplannen voor het openbaar groen binnen de bebouwde kom.

Het beheer van het openbaar groen buiten de bebouwde kom is gebaseerd op de visie verwoord in het Landschapsplan Halderberge “Het landschap in beweging“ (2016-2025). Een document dat gericht is op het duurzaam behoud, ontwikkeling en versterking van een groen samenhangend landschap. Enerzijds vormt het een beleidsstuk en anderzijds een doorvertaling naar uitvoeringsprojecten. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het stimuleren van agrarisch/ particulier landschapsbeheer, twee jaarlijks overleg groencontactgroep Halderberge. En het geven van een vervolg op het verbeteren van de verbinding tussen verschillende ( groen ) elementen door de aanplant van bomen in het buitengebied en het versterken van landschappelijke beplantingen in het buitengebied. Verder gaande voorbereiding van de omschakeling van traditioneel bermbeheer naar bijvriendelijk bermbeheer.