Uitvoeringsprogramma Water / Gebiedsproces Halderberge

Het uitvoeringsprogramma Water zoals in het verleden altijd opgesteld samen met het waterschap wordt niet meer als zodanig geactualiseerd. Samen met het waterschap is dit uitvoeringsprogramma opgegaan in het Gebiedsproces Halderberge. Samen met het waterschap, agrariërs, inwoners van het stedelijk gebied en natuurorganisaties is men bezig om gezamenlijk naar de wateropgave in het gebied te kijken, zoals bijvoorbeeld het Gastels Laag. Maatregelen voortkomend uit het gebiedsproces zullen binnen de beschikbare rioleringsbudgetten worden uitgevoerd.

Bruggen en duikers

De gemeente heeft een onderhoudsverantwoordelijkheid voor de civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en duikers die in eigendom zijn van de gemeente Halderberge. Hierbij kennen we een 50-tal grotere bruggen en duikers en meer dan 300 kleinere duikers onder de verschillende wegen in met name het buitengebied. Daarnaast is er een aantal bruggen en duikers van de provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap, waarbij de gemeente in veel gevallen een onderhoudsplicht heeft voor wat betreft de wegconstructie en de afwatering van hemelwater. In het in 2016 vastgestelde beleidsplan civiele kunstwerken 2017-2021 is aangegeven welke civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, beschoeiingen en aanlegsteigers er in de komende periode aan vervanging toe zijn. De opgenomen vervangingen, zoals het vervangen van de beschoeiingen in Oud Gastel zijn in 2019 uitgevoerd. De brug in het Gors is eerder aangepakt waardoor de aanpak van de brug over de Mark naar Standdaarbuiten (Markweg) is doorgeschoven naar 2021. Ook het vervangen van het bruggetje in het Hertenpark is nog in 2019 aangepakt. Voor 2020 staat er een grootschalige vervanging van een gedeelte van de damwand in de haven van Oudenbosch op het programma. Dit in tegenstelling tot wat eerder was aangegeven in 2019. De voorbereiding zal zeker in 2020 worden opgestart. De uitvoering kan mogelijk door schuiven naar 2021.