Nota Verbonden partijen

Aanvullend op de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen is regionaal een Nota Verbonden Partijen opgesteld die spelregels bevat over hoe concreet omgegaan moet worden met Verbonden Partijen in het algemeen en Gemeenschappelijke Regelingen in het bijzonder. In de nota zijn een zestal kaderstellende spelregels opgenomen.

Eén van de spelregels in deze nota verbonden partijen is dat er vooraf gezamenlijke financiële en inhoudelijke richtlijnen worden meegegeven aan de gemeenschappelijke regelingen. We verwachten dat deze richtlijnen door de Gemeenschappelijke Regelingen als basis worden gebruikt voor hun kaders die ze voorafgaand aan hun begroting toezenden aan de gemeenteraden.