Op basis van de gehanteerde uitgangspunten, bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit 4.105.000

Risico's

Risico-bedrag

Incidentele risico's

647

Structurele risico's

3.458

Totaal risicobedrag

4.105

Waarvan risico's sociaal domein

2.103

De 10 grootste risico's worden hierna toegelicht.

Risico

Risico-bedrag

Herstructurering WVS

810

Tekort jeugdzorg

556

Tekort Wmo begeleiding

299

CAO en andere loonontwikkelingen

292

Niet doorgaan van grondexploitatieprojecten

267

Tekort Wmo hulp bij het huishouden

249

Wateroverlast

224

Vorst- en dooischade

113

Schade aan wegen agv omleidingsroutes en sluipverkeer

113

Tekort Wmo voorzieningen

101

Herstructurering WVS (S)

Tijdens het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van WVS-Groep waren nog veel zaken onvolledig, onduidelijk of onbekend. De (financiële) gevolgen van de ontwikkeling van WVS in verband met de invoering van de Participatiewet naar een leerwerkbedrijf zijn nog onduidelijk. In het door de gemeenteraad vastgestelde herstructureringsplan zijn ook de risico’s met betrekking tot de herstructurering in kaart gebracht. Voor de komende jaren is op dit moment nog niet te voorzien hoeveel de totale kosten van het herstructureringsproces bedragen.

Tekort jeugdzorg: open einde financiering (S)

Omdat de uitvoering van de Jeugdwet een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor jeugdzorg.

Tekort WMO: open einde financiering begeleiding (S)

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorziening begeleiding een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Voor begeleiding is dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget.

CAO en andere loonontwikkleingen (S)

Voor de ontwikkeling van de salarissen wordt, naast de periodieke verhogingen, rekening gehouden met de loonstijgingen als gevolg van de cao. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt tot eind 2020. Voor de jaren 2021 en verder is in een loonstijging van 1,5% per jaar in de meerjarenraming opgenomen. Een extra loonstijging van 1% betekent voor Halderberge een structurele stijging van de loonkosten met ca. 135.000 per jaar.

Niet doorgaan van grondexploitatieprojecten (I)

Het is mogelijk dat projecten door wet- en regelgeving niet langer uitgevoerd kunnen worden op de manier zoals die eerder gepland waren. Hierdoor kunnen financiële verliezen. Binnen de grondexploitaties bestaat bij het project Pagnevaartdreef in Bosschenhoofd nog enige onzekerheid of de ontwikkeling die gepland is wel door kan gaan. Het gevolg van het niet doorgaan van de geplande ontwikkeling betekend dat een (groot) gedeelte van de boekwaarde afgewaardeerd zal moeten worden.

Terkort WMO: open einde financiering hulp bij het huishouden (S)

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voorhulp bij het huishouden.

Wateroverlast (S)

Het klimaat is aan het veranderen. We krijgen meer en meer te maken met buien waarin binnen een korte tijd veel water valt. Het afwateringssysteem kan dergelijke intensieve regenbuien niet aan. De kans op wateroverlast in zowel stedelijk als landelijk gebied neemt daarom toe. De laatste jaren is daarom enorm veel geïnvesteerd in het treffen van maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. De gevolgen van waterlast kunnen zijn:

  • Verzakkingen van wegen als gevolg van uitspoeling.
  • Herstellen verzakkingen en breuken in het riool.
  • Schoonmaken van ondergelopen gebieden.
  • Inzet van pompen voor het wegpompen van water in de ondergelopen gebieden.
  • In ernstige gevallen evacueren en opvangen bewoners.

In de begroting is geen rekening gehouden met deze gebeurtenissen. Wel zijn er middelen voor het onderhoud aan wegen en riolering ter voorkoming van mogelijke overlast. Weersomstandigheden blijven echter een risico.

Vorst- en doorschade (S)

Bij winterse omstandigheden en dan met name de wisseling van vriezen en dooien komt het voor dat deze temperatuurswisselingen problemen veroorzaken in relatie tot de draagkracht van een rijbaan of een andere verhardingsconstructie. Er ontstaat dan veel extra schade aan beton- en asfaltwegen. Met deze mogelijke schades is geen rekening gehouden in de begroting maar vormt wel een risico.

Schade aan wegen als gevolg van omleidingsroutes en sluipverkeer (S)

Door reconstructies aan wegen kunnen schades ontstaan aan die wegen die worden aangewezen als omleidingsroute bij deze werkzaamheden. Daarnaast worden wegen ook gebruikt door sluipverkeer omdat het verkeer naast de omleidingsroutes haar eigen weg kiest. Met deze mogelijke schades is geen rekening gehouden in de begroting maar vormt wel een risico.

Tekort WMO: open einde financiering voorzieningen (S)

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen) een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor de Wmo-voorzieiningen.