Overzicht overhead

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten van de overhead weergegeven voor de jaren 2020 tot en met 2023.

Overhead

2020

2021

2022

2023

Directie en management

1.110.763

1.141.110

1.151.870

1.170.896

Ondersteunende teams

3.720.868

3.526.981

3.587.743

3.615.380

Overige personeelskosten (geen salarislasten)

979.470

1.035.040

1.045.004

1.054.699

Huisvesting

808.008

810.407

812.848

812.468

Administratiekosten

255.320

263.875

267.718

271.620

Archief

255.651

259.486

263.378

267.329

Automatiseringskosten

1.490.010

1.465.828

1.464.635

1.355.811

Juridisch en inkoop advies

162.681

165.121

167.598

170.112

Voorlichting en publicaties

99.899

91.247

102.616

94.005

Totaal overhead

8.882.670

8.759.095

8.863.411

8.812.320

Toegerekende overhead aan grondexploitaties

-207.967

-109.225

-24.810

-24.524

Netto overhead

8.674.703

8.649.870

8.838.601

8.787.796

Hieronder word bovenstaand overzicht kort toegelicht.

Directie en management

De salarislasten van de directie en het management mogen niet langer worden toegerekend aan de producten (nu taakvelden) maar behoren tot de overhead.

Ondersteunende teams

De salarislasten van de ondersteunende teams (team advies en team ondersteuning) mogen niet langer worden toegerekend aan de producten (nu taakvelden) maar behoren tot de overhead.

Overige personeelslasten

Naast de salarislasten van het gemeentepersoneel zijn er ook nog andere personele lasten.

Hierbij moet gedacht worden aan de kosten voor vergaderingen, koffie- en thee voorziening, studiekosten, werving en selectie van personeel, medische kosten, kosten voor arbo maatregelen en overige voorzieningen voor het personeel.

Huisvesting

Dit betreft de lasten van het gemeentehuis, zoals energieverbruik, onderhoud, schoonmaak en de kapitaallasten van investeringskosten.

Administratiekosten

Onder de administratiekosten vallen de budgetten voor kopieerkosten, meubilair, boeken en abonnementen, drukwerk en papier, postverzorging en telefoonkosten.

Archief

De kosten voor archief betreffen het herstellen van archiefstukken en de bijdrage aan het West-Brabants Archief (WBA).

Automatiseringslasten

Dit zijn de lasten die betrekking hebben op de totale automatiseringskosten binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij onder andere om vervangingskosten van hardware, aanschaf en onderhoud van software en datacommunicatie. Ook de kapitaallasten van de investeringen zijn hierin opgenomen.

Juridisch en inkoop advies

Dit betreft de kosten voor het inwinnen van extern juridisch advies en de advisering door het Inkoopbureau West-Brabant

Voorlichting en publicaties

Dit betreft onder andere de kosten voor de publicaties in de Bode, burgerparticipatie (digipanel) en het bekend maken van regelgeving via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Toegerekende overhead aan grondexploitaties

Een deel van de overhead mag conform de regelgeving worden toegerekend aan de grondexploitaties en in mindering worden gebracht op de kosten van het taakveld overhead. Dat is in bovenstaande tabel als negatieve regel weergegeven. Wat overblijft zijn de netto overheadkosten.

N.B. Zowel bij de toerekening van de overhead aan de grondexploitaties als bij de toerekening aan de kostendekkende tarieven wordt dezelfde methodiek gebruikt. Voor alle berekeningen inzake toerekening van overhead wordt derhalve het bedrag gebruikt wat als totale overhead staat aangegeven.