Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA)

Doel of belang dat wordt behartigd:

Artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht overheidsorganen om hun archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren; artikel 14 regelt de openbaarheid en artikel 32 lid 2 het toezicht. Deze wettelijke taken zijn uitbesteed aan de gemeenschappelijke regeling WBA.

Beleidsvoornemens:

De doelstellingen van de samenwerking:

  • Een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst.
  • Goede kwaliteit van beleidsontwikkeling en de uitvoering van kerntaken die voortvloeien uit de Archiefwet 1995 en lokale regelingen.
  • Geringe kwetsbaarheid van de uitvoering van kritische taken op het gebied van archiefbeheer en wettelijk toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden.
  • Goede kwaliteit van innovatieve en eigentijdse dienstverlening aan de interne en externe klanten binnen de financiële ruimte die geboden is.

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:
De voortgang van het project e-depot is van groot belang voor het op de juiste wijze bewaren van digitale archiefstukken. De volgende zaken dienen uiterlijk in 2021 gefaciliteerd of gerealiseerd te zijn vanuit het WBA:

  • Alle WBA-deelnemers dienen, na hun eerste ingest, in samenwerking met het WBA een planning te hebben opgesteld voor de verdere opname van informatie die openbaar ontsloten en opvraagbaar kan worden vanuit het e-depot.
  • Mede op basis van deze planning zijn de mogelijke consequenties voor de toekomstige verdeelsleutel van de kosten door het WBA in beeld gebracht.
  • Het WBA heeft een duidelijke regierol en werkt intensief samen met deelnemers om te zorgen voor vulling van het e-depot.
  • Het WBA is volledig geëquipeerd voor het beheer namens de deelnemers van dit e-depot.
  • Dat betekent ook dat de toegang tot het e-depot gerealiseerd is en dat de informatie makkelijk raadpleegbaar is. 
  • Er zijn vanuit het WBA duidelijke richtlijnen opgesteld ten aanzien van (vervroegd) overbrenging van fysieke archiefbescheiden

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Doel of belang dat wordt behartigd:

Het bieden (tegen lage kosten) van de beste toegevoegde waarde in inkoopoplossingen voor de deelnemende gemeenten, door het ontwikkelen en implementeren van ‘Best in Class’ inkoopbeleid, processen, methodieken, systemen en training.
De SIW draagt dus bij aan een continue verbetering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, van de implementatie van dit beleid in de praktijk binnen de aan de SIW deelnemende gemeenten en aan borging van inkoop binnen het werkproces.

Beleidsvoornemens:

SIW wil de organisatie in staat stellen om toonaangevend te zijn en te blijven, kwaliteit te leveren en een breed scala van dienstverlening aan te kunnen bieden.

Richtlijnen 2021

Niet van toepassing