Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB)

Doel of belang dat wordt behartigd:

De regeling heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, primair ten behoeve van de economisch ruimtelijke structuurversterking van West-Brabant. Onder deze belangen vallen in elk geval:

 • Economische Zaken;
 • Mobiliteit;
 • Ruimtelijke Ontwikkeling;
 • Arbeidsmarktbeleid.

Daarnaast heeft de regeling tot doel om andere belangen van deelnemende gemeenten te behartigen.

Op dit moment zijn er ook nog uitvoeringsgerichte taken:

 • Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV);
 • Gebiedsgerichte aanpak (GGA);
 • Regio-archeologie en cultuurhistorie;
 • Regionaal Mobiliteitscentrum (MBC) en
 • Routebureau West-Brabant.

Beleidsvoornemens:

De focus van de samenwerking in West-Brabant ligt op het versterken van de economische veerkracht en het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat.

In dat kader wordt triple-helix samengewerkt met Ondernemers en Onderwijs in de Economic Board West-Brabant. De triple helix (3 O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid) ) samenwerking Economic Board West-Brabant heeft een concept ambitieprogramma neergelegd dat in najaar 2018 is vastgesteld. Dat wordt uitgewerkt in een eind 2018 op te leveren uitvoeringsprogramma. REWIN is de uitvoeringsorganisatie. RWB heeft voor zijn deel het Actieprogramma 2019-2023 (https://www.west-brabant.eu/images/RWB_actieprogramma_2019-2023_DEF.pdf) vastgesteld.

De activiteiten van de regeling zullen geconcentreerd worden op de corebusiness: de ruimtelijk economische structuurversterking. Activiteiten zijn georganiseerd rondom de pijlers Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Mobiliteit en Arbeidsmarktbeleid. Het voortbestaan en de positionering van de uitvoeringstaken worden in 2020 tegen het licht gehouden en bekeken wordt op welke natuurlijke momenten deze mogelijk kunnen worden uitgeplaatst.

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:

 1. De gevolgen van de besluitvorming in het AB over vrijetijds economie en kennisdiensten zowel beleidsmatig als financieel te verwerken in de kaders en de begroting 2021.
 2. In de kaders inzicht te geven in de ambities, de mogelijke omvang en financiële gevolgen van de vorming van een regionaal investeringsfonds.
 3. In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het actieprogramma 2019-2023.

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.