Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Doelstelling

Activiteiten 2020

Planning

Participatie

Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en dit kunnen wij meten

 • De burgerpeiling is de 0-meting op het gebied van dienstverlening. Om tot verbeteracties te komen, wordt na aanleiding van de burgerpeiling in de tweede helft van 2019 een aanvullend onderzoek onder inwoners gedaan. In 2020 voeren we de verbeteracties die hieruit volgen uit.
  • Activiteiten opstellen om dienstverlening verder te verbeteren op basis van aanvullend onderzoek
  • Activiteiten implementeren/uitvoeren

Q1

Q2 en verder

Advies vragen

Advies vragen

Onze houding is vriendelijk en gastvrij. Dit is merkbaar in elk contact met inwoners en ondernemers

 • Op basis van de resultaten uit het Burgerpanel en concrete acties uit het Actieplan dienstverlening, zijn we zowel digitaal als fysiek goed toegankelijk zijn.
  • Activiteiten opstellen om dienstverlening verder te verbeteren op basis van aanvullend onderzoek
  • Activiteiten implementeren/uitvoeren
 • Steeds vaker komen documenten per e-mail bij onze organisatie binnen. Het managen en structureren van de e-mailstroom is bepalend voor de mate waarin de organisatie verantwoording kan afleggen over haar beslisprocessen. Het generiek opslaan van álle e-mail in een afgescheiden omgeving zal in de toekomst niet meer voldoende zijn. Dit dient goed ingeregeld te zijn zowel vanuit juridisch perspectief als vanuit het perspectief van bedrijfsvoering. Hiervoor wordt in 2020 een onderzoek uitgevoerd en een activiteitenplan opgesteld.
  • Onderzoek en advies door een externe deskundige
  • Activiteitenplan opstellen
 • In 2020 continueren we het thuisbezorgen van reisdocumenten.

Q1

Q2 en verder

Q1

Q 2

Doorlopend

Advies vragen

Advies vragen

Voortzetten en verder ontwikkelen van overheids- en burgerparticipatie

 • Doorontwikkelen van de gereedschapskist voor overheids- en burgerparticipatie, waarbij aandacht is voor het leren van de ervaring met participatietrajecten.
 • Evalueren van de huidige initiatieven om jongeren te betrekken bij de samenleving.
  • Evaluatie kinderburgemeester
  • Verkennen nieuwe manier om jongeren te betrekken
 • In 2019 is het digitaal burgerpanel geëvalueerd en voortgezet. Ook in 2020 wordt er via het digitaal burgerpanel gepeild hoe inwoners denken over een aantal thema’s.

2020

Q1 en Q2
Q2 en verder

Doorlopend

Raadplegen

Advies vragen

Raadplegen

Onze inwoners hebben vertrouwen in de lokale politiek

 • In 2020 bezoeken burgemeester en wethouders de resterende twee kernen, Bosschenhoofd en Oudenbosch, om met inwoners in gesprek te gaan. Het college wil door de avond een beeld krijgen wat goed gaat in de kern en wat nog beter kan.. Deze avonden moeten nog gepland worden. Als alle kernen bezocht zijn, vindt een evaluatie plaats. Dan wordt besloten of en hoe het college deze bezoeken voortzet.
 • Ook In 2020 brengt het college diverse werkbezoeken met als doel nader kennis te maken met inwoners, ondernemers en instellingen.

Q1 en Q2

Doorlopend

Raadplegen / informeren

Raadplegen

Grip op verbonden partijen en regionale samenwerking

 • Jaarlijkse update infographic verbonden partijen en deze communiceren met inwoners.
 • Verwerken resultaten Grip op Verbonden Partijen/ rapport Berenschot RWB
 • Verwerken resultaten evaluatie Nota Verbonden Partijen

Q2

Q2

Q2

Informeren

Informeren

Informeren