Lokale indicatoren

Voor programma 6 zijn geen cijfers beschikbaar, welke één op één aansluiten bij de speerpunten van het collegewerkprogramma. Indien deze alsnog beschikbaar komen, dan zullen deze worden toegevoegd aan de basisset met beleidsindicatoren.

BBV-indicatoren

De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Onderwijs, sport en cultuur (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 17 september 2019).

Indicator

2016

2017

2018

2019

Absoluut verzuim1

Halderberge

5,1

7,38

1,61

Vergelijkbare gemeenten

1,33

1,16

1,3

Relatief verzuim2

Halderberge

25,24

16,73

15,44

Vergelijkbare gemeenten

22,11

23,59

20,9

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)3

Halderberge

2,00%

1,40%

Vergelijkbare gemeenten

1,50%

1,60%

Niet sporters4

Halderberge

51,0%

Vergelijkbare gemeenten

49,3%

  1. 1 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.
  2. 2 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.
  3. 3 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
  4. 4 Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.