Uitvoering subsidiebeleid 2020

Uitvoering gevend aan de vastgestelde beleidskaders voor subsidiëring treft u in deze begroting de subsidieplafonds aan van de zeven beleidsregels. Deze beleidsregels zijn verder uitgewerkt in het Overzicht te verlenen subsidies 2019. De gemeenteraad stelt als kaderstellend orgaan deze programmabegroting vast.

Het overzicht beleidsregels welzijnssubsidie is het uitvoeringsinstrument van het college. Na vaststelling van de begroting zullen door het college de subsidiebeschikkingen aan de afzonderlijke instellingen worden afgegeven.

Totalen per beleidsregel

2019

2020

A. Zorg

424.258

386.929

B. Informatie

452.917

460.271

C. Jeugd

888.726

907.686

D. Ouderen

586.792

435.481

E. Leefbaarheid

337.011

339.847

F. Cultuur

250.247

223.472

G. Sport

60.455

59.745

Totaal

3.000.407

2.813.431

Het totaalvolume van de subsidieplafonds voor 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald met €186.976 en komt daarmee op 2.813.431

De volgende toelichting kan hierbij worden gegeven:

Totaal subsidieplafonds 2019

3.000.407

Indexering professionele instellingen

19.591

Nieuwe leden

1.245

Nieuwe activiteiten

2.416

Aframing budgetten muziekeducatie en peuteropvang

-32.042

Voor- en vroegschoolse educatie

115.840

Opheffingen / geen subsidieverzoeken

-20.644

Vervallen subsidie Zorginfrastructuur

-165.000

Beleidsregel doelgroepuitkering

-46.920

Incidentele subsidie 2019 Surplus Algemeen maatschappelijk werk

-53.587

Subsidie Plusbus

10.000

Aanpassing formatie jeugd en jongerenwerk

-30.375

Uitbreiding activiteiten stichting Leergeld

12.500

Totaal subsidieplafonds 2020

2.813.431