Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL)

Doel of belang dat wordt behartigd:

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

Beleidsvoornemens:

In de begroting 2020 van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant zijn de onderstaande beleidsvoornemens opgenomen:

  • Een sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie
  • De aanpak van oud-voortijdig schoolverlaters
  • Een goede aansluiting van het Voortgezet (VO) en Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • Een sluitende thuiszittersaanpak
  • Invulling geven aan de schakelrol in de ketenaanpak

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:
Voor het RBL zijn voor 2021 geen specifieke beleidsmatige richtlijnen opgesteld.

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.