Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Doelstelling

Activiteiten 2020

Planning

Participatie

Verder ontwikkelen van de brede scholen

 • Na opstellen van de visie wordt in 2020 een start gemaakt met de uitvoering en realisatie van de inhoudelijke samenwerking van de kindcentra.
 • In het uitvoeringsprogramma 2020 sociaal domein worden activiteiten verder benoemd.

Doorlopend

N.v.t.

Het bieden van aantrekkelijk basis- en voortgezet onderwijs

 • Waar mogelijk worden de schoolbesturen gefaciliteerd en ondersteund bij het bieden van aantrekkelijk basis- en voortgezet onderwijs.

Doorlopend

N.v.t.

In de kernen wordt sport en bewegen mogelijk gemaakt

 • De combinatiefunctionaris zal naast het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op school worden ingezet bij het organiseren van activiteiten op zowel de sportaccommodaties als in de wijken.
 • Voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties ontvangen de verenigingen een onderhoudsvergoeding.
 • Om de kwaliteit van de buitensportaccommodaties te monitoren zal een catalogus worden opgesteld. Per onderdeel wordt hierin vermeld wie het beheer uitvoert en wat de kwaliteit is die hiermee beoogd wordt.
 • In een lokaal sportakkoord worden afspraken gemaakt over de ambities op het gebied van sport en bewegen.
 • Om mensen met een beperking aan het sporten/in beweging te krijgen sluiten we aan bij de provinciale ontwikkelingen op het gebied van Uniek Sporten.

Doorlopend

Doorlopend

Q1 - Q3

Q1 - Q2

Doorlopend

Faciliteren

Faciliteren

Regisseren

Cocreatie

Samenwerken

Behouden, stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente

 • De Cultuur Loper verbetert de kwaliteit van cultuureducatie.
 • Jongeren raken via de Marktplaats Cultuureducatie bekend met alle uitingen van kunst en cultuur.
 • Om alle kinderen van 6 tot 18 jaar de kans te geven beeldende kunst of muziekonderwijs te volgen kunnen ouders en verzorgers vanuit de subsidieregeling beeldende kunst en muziekonderwijs een bijdrage ontvangen.
 • Culturele initiatieven die een bijdrage leveren aan het stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Cultuurinitiatieven Halderberge’.
 • In samenwerking met de werkgroep voor de Cultuurmaand, de jury voor de Cultuurprijs en de gemeentelijk Monumentencommissie wordt vorm gegeven aan de Open Monumentendag en de Cultuurmaand, waarbij ruimte is voor nieuwe initiatieven met als doel partijen en inwoners met elkaar en alles wat Halderberge op cultureel gebied te bieden heeft, te laten kennis maken, te verbinden en te laten beleven. Het aanbod aan activiteiten is op alle leeftijden gericht en wordt tijdens de Cultuurmaand in de spotlight gezet. Hoogtepunt zijn de uitreiking van de Monumentenprijs en de Cultuurprijzen.
 • In 2018 is de naoorlogse bouwkunst ofwel de jonge bouwkunst uit de bouwperiode 1940-1970 geïnventariseerd en gewaardeerd met de intentie om de waardevolle panden op te nemen op de lijst van gemeentelijke monumenten. Afronding van het project staat voor 2020 gepland.
 • In overleg met de Broeders van Saint Louis en de Stichting Nederlands Zouavenmuseum zullen nadere afspraken gemaakt worden over het ontsluiten van de museumcollectie mede in het kader van het realiseren van het Cultuurcluster Oudenbosch.

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Co-creatie

Faciliteren

Faciliteren

Stimuleren

Co-creatie

Informeren

Raadplegen

Vergroten van de leefbaarheid in kleine kernen

 • Onderzoek invulling dorpshuis Bosschenhoofd

2019

Raadplegen