Programma Openbare ruimte

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten per taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

4.130.000

4.386.000

4.655.000

4.595.000

4.607.000

2.2 Parkeren

8.000

39.000

19.000

19.000

20.000

2.5 Openbaar vervoer

5.000

8.000

8.000

8.000

8.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.235.000

2.504.000

2.720.000

2.744.000

2.787.000

7.2 Riolering

2.102.000

2.419.000

2.538.000

2.611.000

2.699.000

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

89.000

95.000

96.000

98.000

99.000

Totaal lasten Openbare ruimte

8.569.000

9.451.000

10.036.000

10.075.000

10.220.000

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

1.675.000

1.781.000

1.823.000

1.762.000

1.704.000

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2020 - 2023

0

0

378.000

609.000

697.000

Direct toe te rekenen salarislasten

2.420.000

2.847.000

2.903.000

2.939.000

2.976.000

Baten per taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

140.000

142.000

144.000

146.000

148.000

2.2 Parkeren

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

26.000

127.000

27.000

27.000

28.000

7.2 Riolering

2.934.000

3.353.000

3.480.000

3.569.000

3.676.000

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

30.000

40.000

35.000

35.000

35.000

Totaal baten Openbare ruimte

3.141.000

3.673.000

3.697.000

3.788.000

3.898.000

Saldo

-5.428.000

-5.778.000

-6.339.000

-6.287.000

-6.322.000