Lokale indictaoren

Gezien het grote aantal speerpunten binnen dit programma, is er voor gekozen om voor dit programma af te wijken van het uitgangspunt van maxiaal 3 indicatoren per programma. Voor dit programma worden voor zowel ruimtelijke ontwikkelingen als economische ontwikkelingen maximaal 3 indicatoren opgenomen.

Ruimtelijke ontwikkelingen

 • Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente
  • In de periode 2019 – 2028 zijn naast de reguliere woningbouwprogrammering, via het programma “Versnelling woningbouw” in totaal 341 nieuwe woningen gebouwd.
   Bron: Team Klantzaken, aantal gereedgemelde woningen
 • Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie
  • Streven is om het aantal kg ingezameld (grof) huishoudelijk restafval van 183 kg in 2018 terug te brengen naar maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar vanaf 2022.
   Bron: Saver
  • Het percentage afvalscheiding is van 73% in 2018 verhoogd naar minimaal 75% in 2022.
   Bron: Saver

Economische ontwikkelingen

 • Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen
  • Het gemiddelde rapportcijfer over het ondernemingsklimaat is gestegen van een 6,05 in 2018 naar een 6,4 in 2022. Het gemiddelde rapport cijfer van vergelijkbare gemeenten is een 6,4.
   Bron: Ondernemerspeiling
 • Halderberge als (inter-)nationale toeristische trekpleister
  • Jaarlijkse groei van 10% aan dagtoeristen. Het aantal dagtoeristen in 2018 bedraagt 90.000. (exclusief cijfers Splesj)
   Bron: Cijfers belangrijke toeristische trekkers1
 • Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra
  • In de periode 2018-2022 is gemeentebreed de winkelleegstand gedaald van 12,8% naar 8%. Het percentage winkelleegstand van vergelijkbare gemeente is 7,5%.
   Bron: Locatus ( leegstand)
BBV-indicatoren

De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 17 september 2019).

Indicator

2016

2017

2018

2019

Functiemenging1

Halderberge

46,4

47,4

48,1

Vergelijkbare gemeenten

48,9

49,2

49,5

Vestiging van bedrijven2

Halderberge

108,1

112,1

115,8

Vergelijkbare gemeenten

113,5

115,4

119,3

Fijn huishoudelijk restafval3

Halderberge

?

146

Vergelijkbare gemeenten

?

?

Hernieuwbare elektriciteit4

Halderberge

48,10%

45,50%

Vergelijkbare gemeenten

0,151

0,163

Gemiddelde WOZ waarde5

Halderberge

227

229

237

Vergelijkbare gemeenten

227

232

243

Nieuw gebouwde woningen6

Halderberge

2,3

Vergelijkbare gemeenten

6,6

Demografische druk7

Halderberge

74,1

75,9

76,3

76,3

Vergelijkbare gemeenten

75,8

76,6

77,4

77,8

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden8

Halderberge

590

582

626

634

Vergelijkbare gemeenten

650

656

661

678

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden9

Halderberge

702

688

737

731

Vergelijkbare gemeenten

734

740

736

753

 1. 1 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
 2. 2 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
 3. 3 Aantal kilo’s niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.
 4. 4 Percentage hernieuwbare elektriciteit.
 5. 5 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
 6. 6 Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.
 7. 7 Som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar.
 8. 8 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
 9. 9 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
 1. Toeristische trekkers zijn o.a. Basiliek, Zouavenmuseum, Vliegend Museum Seppe, Sterrenwacht, Natuurhistorisch en Volkenkundig museum, Mastboomhuis, Splesj. Nadeel is dat Splesj tot nu toe nog geen cijfers heeft willen geven)