Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente

Halderberge bouwt woningen voor de behoefte van de eigen inwoners en staat open voor extra opvang van mensen van buiten Halderberge. Dit mag niet leiden tot een onbeperkte uitbreiding van de kernen. Verder wordt ingezet op het versterken van bestaande woonmilieus.

Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest

Voor arbeidsmigranten is er voldoende en veilige huisvesting. Deze is evenwichtig verspreid en is afgestemd op de behoefte. De huisvestingsopgave van arbeidsmigranten wordt (sub)regionaal afgestemd.

Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie

Halderberge is op grond van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. In 2022 wordt gestreefd naar maximaal100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding.

Klimaat voorop: energietransitie

We geven invulling aan de doelstelling Energieneutraal in 2050. We willen zoveel mogelijk af van aardgas en daarnaast werken we versneld samen aan een mix van duurzame bronnen van energie. We werken daarin samen met andere overheden/ gemeenten, organisaties, bedrijven en inwoners.

De Omgevingswet wordt ingevoerd

De Omgevingswet maakt de uitgangspunten inzichtelijker, voorspelbaarder en makkelijker voor ondernemers en inwoners. De benadering van ontwikkelingen hangt samen en er is meer ruimte voor lokaal maatwerk. Dit vraagt een andere manier van (samen)werken en biedt kansen voor innovatie, creativiteit en experimenten.

Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied

Het platteland heeft een gezond, veilig en duurzaam leef- en werkklimaat. Leegstand en verpaupering worden zoveel mogelijk voorkomen. Door middel van bijvoorbeeld pilots wordt ruimte geboden aan creativiteit en vernieuwing.

Halderberge staat en gaat voor economische groei

We helpen ondernemers zoveel mogelijk bij het realiseren van hun doelstellingen ter versterking van de economie en werkgelegenheid.

Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen

Halderberge heeft een betrokken, actieve en klantgerichte verbinding met het bedrijfsleven. We ondersteunen eigenaren en bedrijven van verouderde bedrijventerreinen om te komen tot aantrekkelijke, moderne en duurzame terreinen.

Ontwikkeling van Airparc Seppe

Samen met Breda International Airport zorgen we voor meer werkgelegenheid en een versterking van toeristisch-recreatieve activiteiten.

Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister

We trekken meer toeristen en recreanten naar Halderberge. We zorgen voor een toename van het meerdaags verblijfstoerisme en een toename van de lokale bestedingen. Hiervoor versterken we de toeristisch-recreatieve bezienswaardigheden (zoals het religieus erfgoed). Nieuwe initiatieven vinden we belangrijk en daar gaan we actief mee aan de slag.

Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra

Verminderen van de leegstand in de drie grote winkelcentra in Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven, met behoud van voldoende voorzieningen voor de dagelijkse behoefte, en versterken van de leefbaarheid en levendigheid. Een aanpak wordt gekozen waarin iedere betrokkene zich herkent en tegelijkertijd aangesproken voelt om actief een bijdrage te leveren.