Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)

Doel of belang dat wordt behartigd:

De zorg voor het milieu in de ruimste zin, waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven. Ter behartiging van dit belang verricht de OMWB alle milieutaken van de deelnemers, in die zin dat zij wettelijke milieutaken voorbereidt en uitvoert en over de milieubeleidstaken adviseert aan de deelnemers en na besluitvorming door de deelnemers de uitvoering ter hand neemt.

Deze taken worden volgens de Gemeenschappelijke Regeling namens de 27 gemeenten en provincie Noord Brabant uitgevoerd. De deelnemers hebben alle VTH milieutaken en aanvullende verzoektaken ondergebracht bij de OMWB. In sommige gevallen is zelfs een vergaand mandaat neergelegd bij de OMWB.

Beleidsvoornemens:

De komende periode staat mede in het teken van de nieuwe omgevingswet. Daarnaast zal ingespeeld worden op het veranderend inzicht met betrekking tot toezicht, veranderend inzicht in vergunningverlening, het voldoen aan kwaliteitscriteria, klachtenbehandeling en energie en duurzaamheid.

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:

  1. Breng in de begroting de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2021) voor de omgevingsdienst in beeld. De gevolgen voor de dienst zijn hoofdzakelijk financieel en organisatorisch (incl. informatievoorziening) van aard.
  2. Breng in de begroting de gevolgen van de overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten voor zowel de omgevingsdienst als deelnemers(bijdrage) in beeld.
  3. Geef in de begroting een meerjarenprognose (doorkijk 4 jaar) van de omvang van de te verwachten werkzaamheden in relatie tot toekomstige ontwikkelingen en hoe de organisatie hier op inspeelt. Deze richtlijn moet vooral gelezen worden in het licht van de huidige en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt en de risico’s die daaruit voor de omgevingsdienst en deelnemers kunnen voortvloeien en de veranderingen in de werkprogramma’s door onder meer de komst van de Omgevingswet.
  4. Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud.

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen

Borchwerf II

De gemeenteraad wordt middels het jaarverslag van het grondbedrijf apart geïnformeerd over de ontwikkelingen op het industrieterrein Borchwerf II. In deze paragraaf treft u derhalve slechts summiere informatie aan over de beleidsvoornemens.

Halderberge Borchwerf II B.V.

Doel of belang dat wordt behartigd:

Het doel van de vennootschap is het oprichten en als stille vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II CV, die zorg draagt voor en verantwoordelijk is voor de exploitatie van het industrieterrein Borchwerf II.

Beleidsvoornemens:

Geen bijzonderheden voor 2020.

Borchwerf II B.V.

Doel of belang dat wordt behartigd:

Doel van de vennootschap is het oprichten en als beherend vennoot optreden van de commanditaire vennootschap Borchwerf II en het doen realiseren van de ontwikkeling van het bestemmingsplan / bouwplan Borchwerf II.

Beleidsvoornemens:

Zie voor de ontwikkelingen het jaarverslag van de grondexploitaties en de paragraaf Grondbeleid.

Borchwerf II C.V., gevestigd in Oud Gastel (Gemeente Halderberge)

Doel of belang dat wordt behartigd:

Het doel van de vennootschap is het uitoefenen van een onderneming, omvattende de realisatie van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf 2 en het beheer van en beschikken over registergoederen, het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden.

Als beherend vennoot treedt op Borchwerf II B.V.

Beleidsvoornemens:

Zie het jaarverslag van de grondexploitaties en de paragraaf Grondbeleid.

Richtlijnen 2021

Niet van toepassing

Stichting Beheer Borchwerf II

Doel of belang dat wordt behartigd:

De stichting heeft tot doel het parkmanagement van Borchwerf 2 uit te voeren. De gemeente Halderberge draagt hierin bij en heeft zitting in het bestuur.

Beleidsvoornemens:

Zie voor de ontwikkelingen het jaarverslag van de grondexploitaties en de paragraaf Grondbeleid.

Richtlijnen 2021

Niet van toepassing

Brabant Water N.V.

Doel of belang dat wordt behartigd:

De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en water gerelateerde producten en diensten.

Beleidsvoornemens:

Voor 2019 is geen specifiek beleid aangegeven.

Richtlijnen 2021

Niet van toepassing

Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER)

Doel of belang dat wordt behartigd:

Uitvoering van de wettelijke en autonome taken op het gebied van reiniging en afvalverwijdering.

Beleidsvoornemens:

Verdere reductie van het restafval (Van Afval Naar Grondstof – VANG doelstellingen). Deze doelstellingen zijn 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en verdere afname naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025.

Richtlijnen 2021

Niet van toepassing