Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Doelstelling

Activiteiten 2020

Planning

Participatie

Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente

 • Uitvoeren woonvisie en prestatieafspraken en actueel houden woonbeleid
 • Starten met de voorbereidingen voor een nieuwe opzet van prestatieafspraken met Woonkwartier.
 • Voorbereidingen om te komen tot een woonvisie 2021-2025
 • Uitwerking van 380 KV-tracé volgen en gemeentelijke belangen blijven vertegenwoordigen

Doorlopend

Q3

Q4

Doorlopend

Advies vragen

informeren

Advies vragen

Raadplegen

Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest

 • Aan de hand van de kansenkaart huisvesting arbeidsmigranten huisvesters faciliteren bij het realiseren van humane huisvesting van arbeidsmigranten.
 • Indien nodig een verdieping maken van het beleidskader arbeidsmigranten 2016.
 • De regionale afstemming over arbeidsmigranten verder versterken.

Doorlopend

Q3

Doorlopend

Co-creatie

Advies vragen

Informeren

Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie

 • Ophaalfrequentie restafval verlagen van 26 naar 13x per jaar.
 • Route optimalisatie (gekoppeld aan verlagen ophaalfrequentie).
 • Ondergronds brengen van 4 milieuparkjes (“hotspots”) .

Q1/Q2 2020

Q1/Q2 2020

2020

Co-creatie

Co-creatie

Co-creatie

Klimaat voorop: energietransitie

 • Collectieve inkoop isolatie voor inwoners.
 • Vaststellen Regionale Energiestrategie West-Brabant

Q1-2020

2021

Co-creatie

De Omgevingswet wordt ingevoerd

 • (door)Ontwikkeling van en uitvoering geven aan de andere manier van werken en digitalisering, naar idee van de Omgevingswet.
 • De omgevingsvisie wordt opgesteld.
 • Het digitaal loket wordt operationeel.
 • Experimenteren met onderdelen van de Omgevingswet en evalueren van deze experimenten.

Doorlopend

Doorlopend

Q4

Doorlopend

Co-creatie

Co-creatie

Informeren

Co-creatie

Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied

 • Vanwege de vertraagde uitspraak over het bestemmingsplan buitengebied kunnen in 2020 pas de eerdere moties over bijvoorbeeld de teeltondersteunende voorzieningen worden uitgewerkt en kan beleid worden opgesteld over vrijkomende agrarische bebouwing, niet-agrarische bebouwing, nevenfuncties, T&R, fruitport, parkeren, evenementen, spoor/EV/MJPG enz. Een standpunt kan worden ingenomen over de ontwikkeling van de veehouderij in relatie tot het aspect gezondheid (ontwikkelingen vanwege stikstof, PAS, ammoniak, geur, luchtwassers enz).
 • Verdere invulling geven van het in 2019 gestarte project Vitaal Buitengebied. Aan dit raadsbesluit van april 2019 wordt nu uitvoering gegeven, hetgeen in 2020 doorloopt. Het project gaat in op de pijlers recreatieparken, arbeidsmigranten en voormalige agrarische bebouwing.
 • Actief communiceren over bestaand beleid en onderbouwing totstandkoming nieuw beleid (uitnodigingsplanologie).

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Raadplegen

Raadplegen

Informeren

Halderberge staat en gaat voor economische groei

 • Samen met de Economische Koepel Halderberge wordt invulling gegeven aan de uitvoeringsprogramma’s van de Economische Visienota die verlengd is tot 2022.

Q1 t/m Q4

co-creatie

Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen

 • Voor alle lokale bedrijventerreinen is een actiekaart vastgesteld met een investerings- en uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt samen met de gevestigde ondernemers verder uitgevoerd.

Q1 vaststellen

Q2 t/m Q4 uitvoering

Raadplegen

Ontwikkeling van Airparc Seppe

 • Onderzoeken of een verruiming van vestiging van indirect luchtvaart gerelateerde bedrijven val binnen de huidige regionale afspraken.

Q2

Raadplegen

Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister

 • Samen met de Stichting Visit Halderberge wordt de promotie en marketing voor Halderberge verder doorgezet. Het toeristisch informatie punt vervult een spilfunctie in de informatievoorziening voor bezoekers en ondersteuning richting de bedrijven.

Q1 t/m Q4

Co-creatie

Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra

 • Met de lokale ondernemers en ondernemersverenigingen wordt uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde actiekaarten voor de kernen Oudenbosch, Hoeven en Oud Gastel.

Q1 vaststelling Oud Gastel

Q1 t/m Q4 uitvoering

Raadplegen

Co-creatie