Een veilige buurt voor iedereen

Wij zetten ons in voor een veilige omgeving voor iedereen. Daarnaast willen wij ook zorgen dat al onze inwoners zich veilig voelen. Dit doen we samen met scholen, jongerenwerk, wijkagenten en de wijkteams.

Behouden van de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid

We gaan door met de goede samenwerking tussen sociaal domein, veiligheid en zorg. Hierbij zorgen we ervoor dat het altijd duidelijk is wie wat doet en dat dit ook gebeurt.

Aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit

In samenwerking met politie, openbaar ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum en Taskforce Brabant-Zeeland pakken we criminaliteit aan. We willen dat inwoners weten waar ze (signalen van) crimineel gedrag kunnen melden en dat ze dit ook meer gaan doen.

Een daadkrachtige crisisbeheersing

Op het moment dat zich een crisis voordoet, handelen we in samenwerking met de Veiligheidsregio op een snelle en actieve manier.

Een beter evenwicht tussen risicovolle activiteiten en de omgeving

Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. We willen een goed beeld van de risico’s in de gemeente zodat iedereen weet wat hij kan doen bij een calamiteit