Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant

Doel of belang dat wordt behartigd:

Het openbaar lichaam heeft tot doel samen te werken voor een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in het werkgebied bij het bieden van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crises en rampen. Het primaire doel is het beschermen van burgers tegen risico’s op het gebied van fysieke veiligheid. Het secundaire doel is om te zorgen voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

Beleidsvoornemens:

Het uitvoeren van het beleidsplan voor de periode 2019-2023. In dit beleidsplan ligt het accent op risicobeheersing, zelfredzaamheid burgers, brandveilig leven, publieke-private samenwerking als ook het vernieuwen van de organisatie voor bevolkingszorg. Jaarlijks worden deze onderwerpen concreet door vertaald in resultaten en acties voor de verschillende thema’s en volgt verantwoording daarover in de P&C cyclus.

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:
De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving.

 1. In het beleidsplan 2019-2023 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2023 moeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2021 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2020 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld. 
 2. De begroting 2021 bevat informatie en kengetallen met informatie over toezicht en handhaving van :
  • BRZO- bedrijven
  • BRZO+ -bedrijven
  • Zorginstellingen
  • Overig
 3. De begroting 2021 bevat kengetallen/ informatie over de omvang van het ambtelijk apparaat /organisatie alsmede van de financiële ramingen daarvan:
  • Aantal vrijwilligers
  • Aantal beroeps repressief
  • Aantal medewerkers risicobeheersing (advies & vergunningverlening, toezicht & handhaving)
  • Aantal medewerkers overig (uitgesplitst naar overhead, veiligheidsbureau)
  • Aantal medewerkers witte kolom, oranje kolom
  • Opgave van het materieel (per categorie) per post en het aantal posten.
 4. Prestaties apparaat
  De begroting 2021 bevat informatie en kengetallen (voor zover nog niet opgenomen en zo mogelijk steeds op een eenduidige manier) over:
  A. repressie
  • Aantal uitrukken (uitgesplitst zoals nu) en uitgesplitst naar scenario.
  • Inzetten vrijwilligers, beroeps, witte en oranje kolom.
  • Overschrijdingen inzetten
  • Slachtoffers brand en ongevallen gevaarlijke stoffen, infectieziekten cat A.
  B. Onderdeel preparatie
  • Planvorming (RCP, RBP, lBP, bereikbaarheidskaarten)
  • (M)OTO (brandweer, witte kolom, oranje kolom, multi).
  • Gebieden waar wordt voldaan aan het regionaal beleid voor bluswater en bereikbaarheid.
  • Inzet en data Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)
  C. Onderdeel preventie/pro-actief
  • Advisering
  • Inzicht in aantallen kazernes, waarbij aangegeven welke voldoen aan de eisen.
  • Ruimtelijke ordening en projecten
  • Evenementen
  • Vergunningen Milieu (BRZO, BRZO+, overig)
  • Vergunningen Bouw
  • voorlichting
  • Voldoen van de brandweerkazernes aan “gezond en veilig werken”
  D. Onderdeel meldkamer
  • Stand van zaken m.b.t. capaciteit en inzet CACO’s
  E. Onderdeel controles, toezicht en handhaving
  • Hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket?
  • Een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente.

Deze zaken mogen ook terugkomen als projectvoortgang binnen de Berap.

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.