Wat mag het kosten?

Programma Veiligheid

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten per taakveld

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.869.000

1.929.000

2.013.000

2.049.000

2.052.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

846.000

826.000

830.000

851.000

852.000

Totaal lasten Veiligheid

2.715.000

2.755.000

2.843.000

2.900.000

2.904.000

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

40.000

40.000

39.000

39.000

39.000

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2020 - 2023

0

0

0

0

0

Direct toe te rekenen salarislasten

780.000

757.000

778.000

787.000

802.000

Baten per taakveld

1.1 Crisisbeheer en brandweer

0

0

0

0

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

31.000

31.000

32.000

32.000

33.000

Totaal baten Veiligheid

31.000

31.000

32.000

32.000

33.000

Saldo

-2.684.000

-2.724.000

-2.811.000

-2.868.000

-2.871.000