De gemeente zorgt voor het wekelijks ophalen van het huisvuil. Via de afvalstoffenheffing worden de kosten verbonden aan het inzamelen en het verwerken van het huisvuil verhaald op de inwoner. Sinds 1 januari 2014 hanteert de gemeente Halderberge gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing (ofwel diftar). Door afval goed te scheiden en de containers minder vaak aan straat te zetten kunnen inwoners van de gemeente zelf invloed uitoefenen op de variabele kosten. Op basis van de verwachtingen van lagere kosten door betere scheiding en het aantal keren dat de containers gemiddeld aan straat worden gezet, is het tarief berekend. Als uitgangspunt is het principe van 100% kostendekkendheid gebleven, waarbij de geraamde totale opbrengst net zo hoog is als de geraamde kosten. In de raadsvergadering van oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Afvalbeleid gemeente Halderberge 2019 – 2022 vastgesteld. De afvalstoffenheffing voor 2020 is berekend met inachtneming van dit afvalbeleid.

Bij de berekening van de afvalstoffenheffing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • bij de berekening van de tarieven van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid;
 • de compensabele BTW is volledig doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing;
 • het geraamde dividend van Saver wordt deels betrokken bij de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Op basis van de omzet is berekend welk deel betrekking heeft op de diensten voor de vier aandeelhouders. Dat heeft geresulteerd in een percentage van 85% van de omzet van Saver dat gerealiseerd wordt door de diensten voor deze vier aandeelhouders. Dit houdt ook in dat 85% van het totale dividend wordt betrokken bij de berekening van de afvalstoffenheffing. De overige 15% komt ten gunste van de algemene middelen;
 • de ontwikkeling van de lasten is met SAVER besproken en als gevolg daarvan is het inflatiepercentage voor de lasten vastgesteld op 3,3%;
 • het tarief voor de afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel deel;
 • het vaste deel is voor iedere belastingplichtige gelijk;
 • het variabele deel van het tarief wordt bepaald door het volume van de container, 140 of 240 liter, of per storting in een ondergrondse container;
 • op grond van de meest recente informatie over het aantal ledigingen (over 2018) wordt uitgegaan van 13 ledigingen per jaar van zowel een 140 liter als een 240-liter container. Voor het aantal inworpen in een ondergrondse container is uitgegaan van 45;
 • na 13 keer wordt voor iedere keer dat een restafvalcontainer wordt aangeboden een opslag in rekening gebracht;
 • na 20 keer wordt de opslag voor het aanbieden van een restafvalcontainer verdubbeld;
 • een inworp in een ondergrondse container kan 45 keer voor het normale tarief worden gedaan;
 • na 45 keer wordt voor iedere keer dat een inworp in een ondergrondse container wordt gedaan een opslag in rekening gebracht;
 • na 100 keer wordt de opslag voor een inworp in een ondergrondse container verdubbeld;
 • het werkelijk aantal ledigingen en stortingen wordt na afloop van het kalenderjaar in rekening gebracht. In 2020 ontvangen de inwoners van de gemeente Halderberge een aanslag waarop het vaste tarief van 2020 en het variabele tarief van 2019 (maal het werkelijk aantal ledigingen in 2019) in rekening wordt gebracht. Het werkelijk aantal ledigingen over 2020 wordt via de aanslag gemeentelijke belastingen in 2021 in rekening gebracht.
Belastingplicht

Particuliere huishoudens, die de gelegenheid wordt geboden huishoudelijk afval aan te bieden, betalen voor het feit dat de vuilophaaldienst langskomt om afval op te halen. Ook wanneer geen afval wordt aangeboden, is er een betalingsplicht. Het gebruik van een pand is dus bepalend voor de belastingplicht.

Kosten die verbonden zijn aan de afvalstoffenheffing

Bij het berekenen van het tarief voor de afvalstoffenheffing worden diverse kosten meegenomen. Allereerst vanzelfsprekend de directe kosten die verbonden zijn aan het ophalen van huishoudelijk afval. Dit betreft met name de kosten die door Saver in rekening worden gebracht. Ook kosten die daar rechtstreeks mee verbonden zijn, zoals het stortrecht, de milieustraat en andere verwerkingskosten worden volledig meegenomen. Verleende kwijtscheldingen worden voor 60% meegenomen in de heffing, aangezien het aandeel afvalstoffenheffing hierin ongeveer dit percentage bedraagt. Het vegen van de straten wordt voor 40% meegenomen in de heffing. Het aandeel zwerfafval en -vuil in het straatafval is iets minder groot dan het aandeel bladafval. Een percentage van 40% wordt redelijk geacht voor dit aandeel. Voor de toerekening van de kosten van de overhead is een berekening uitgevoerd zoals aangegeven bij de algemene uitgangspunten voor de toerekening van indirecte kosten. Het percentage overhead bedraagt 1,85%.

Verbrandingsbelasting

Vanuit de rijksoverheid wordt per ton restafval een verbrandingsbelasting opgelegd. Sinds 2019 bedraagt deze 32,12 per ton.

Tarieven milieustraat

Medio 2019 is het nieuwe grondstoffencentrum in gebruik genomen. Het tarief voor het aanbieden van restafval is opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing. De vervaardiging van het grondstoffencentrum heeft geleid tot een stijging van de exploitatiebijdrage met 7 per aansluiting. Deze verhoging is meegenomen in de tarieven voor 2020.

Tarieven afvalstoffenheffing

Met inachtneming van het voorgaande zijn de tarieven voor 2020 als volgt:

Afvalstoffenheffing

2019

2020

Verschil

Vast tarief per aansluiting*

160,80

167,28

4,03%

Tarief per lediging 240-liter container

8,20

9,82

19,76%

Opslag 14-20 ledigingen

-

2,50

-

Opslag 21-26 ledigingen

-

5,00

-

Tarief per lediging 140-liter container

4,78

5,73

19,87%

Opslag 14-20 ledigingen

-

1,25

-

Opslag 21-26 ledigingen

-

2,50

-

Inworp ondergrondse afvalcontainer

1,37

1,64

19,71%

Opslag 46-100 stortingen

-

0,40

-

Opslag 101 en meer stortingen

-

0,80

-

* De tarieven in de tabel zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid, waarbij rekening is gehouden met het feit dat het vaste tarief deelbaar moet zijn door 12. Dit in verband met de maandelijkse verrekening van aanslagen wegens vestiging of vertrek van personen.

Opbrengsten afvalstoffenheffing 2020

Op basis van het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid is de totale opbrengst voor de afvalstoffenheffing in 2020 geraamd op ca. 3.730.000.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het verschil tussen de werkelijke baten en lasten verbonden aan de afvalstoffenheffing verrekend met de Voorziening overschotten afvalstoffenheffing. Momenteel is deze voorziening 0 en kan een eventueel tekort dus niet worden verrekend. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2019 zal op basis van het resultaat over dat jaar blijken of er een overschot of tekort is en of er een bedrag kan worden gestort in de voorziening.