Op basis van artikel 229 van de Gemeentewet kunnen gemeenten rechten heffen ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Hieronder vallen onder meer de diensten voor het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen en het in behandeling nemen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. In de legesverordening is een groot aantal diensten van de gemeente Halderberge opgenomen waarvoor leges in rekening gebracht mogen worden. De tarieven hiervan mogen niet meer dan kostendekkend zijn. De bij de legesverordening behorende tarieventabel is verdeeld in 3 titels:

  • algemene dienstverlening;
  • dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;
  • dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.

De wet spreekt van een maximale kostendekking van 100% op het niveau van de verordening. Dit impliceert dat sommige tarieven hoger kunnen zijn dan nodig is om de geraamde kosten te dekken en dat andere tarieven juist lager kunnen zijn. Indien dit het geval is, is sprake van kruissubsidiering. In de gemeente Halderberge zijn niet van ieder product afzonderlijk de kosten bepaald. Dit vindt minimaal plaats op het niveau van productcategorie of zelfs hoger. Derhalve is het mogelijk dat kruissubsidiëring plaatsvindt. Op het uitgangspunt van kruissubsidiëring binnen de verordening bestaan enkele uitzonderingen:

  • er is geen kruissubsidiëring toegestaan tussen de dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn en de overige dienstverlening;
  • de wetgeving over de omgevingsvergunning gaat ervan uit dat alleen binnen de omgevingsvergunning kruissubsidiëring kan worden toegepast en niet met dienstverlening erbuiten.

In titel 1 van de tarieventabel zijn tarieven opgenomen voor algemene dienstverlening. Hieronder vallen een aantal producten waarvoor van Rijkswege wettelijke tarieven worden bepaald. Zoals besloten in de Zomernota 2019 worden hiervoor in 2020, net als in 2019, de maximaal toegestane tarieven aangehouden. De tarieven wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van 0,05. Voor de overige tarieven is besloten tot een indexering met het inflatiepercentage. Zoals in de aanhef van deze paragraaf aangegeven is dit percentage bijgesteld van 2% naar 1,5%.

De tarieven worden afgerond op een veelvoud van 0,05. In afwijking hiervan worden de tarieven in hoofdstuk 1 van de tarieventabel (dienstverlening voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap), voor zover wettelijk toegestaan, afgerond op hele euro’s.

In titel 2 van de tarieventabel zijn de leges opgenomen voor de dienstverlening vallend onder defysieke leefomgeving. Paragraaf 2.3.1.1 gaat specifiek over bouwactiviteiten. Hiervoor is een staffel opgenomen. Het basisbedrag van de staffel wordt conform de Zomernota 2019 met het inflatiepercentage verhoogd en afgerond op een veelvoud van 5,-. Het basisbedrag wordt daardoor 240. De staffel is verder zodanig logisch opgebouwd dat het bedrag van de start van een trede in de staffel gelijk is aan het maximum van de voorgaande trede. De percentages wijzigingen niet. De uitkomst van de staffel wordt afgerond op hele euro’s.

In titel 3 van de tarieventabel zijn de tarieven opgenomen voor vergunningsverlening op het gebied van horeca, organisatie van evenementen of markten, marktstandplaatsen, winkeltijden en verdere niet specifiek genoemde aangelegenheden. Deze tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,5% en vervolgens naar beneden afgerond op een veelvoud van 0,05. In de raadsvergadering van 10 december 2015 is besloten dat voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties de leges voor collectes en loterijen zijn vervallen. De overige tarieven in de tarieventabel bij de verordening zijn gehandhaafd.

Baten en lasten leges

In het onderstaande overzicht staan de verwachte baten en lasten van de legesverordening over 2020 vermeld. Daarbij zijn de verwachte baten en lasten onderverdeeld naar de titels in de tarieventabel.

Titel

Lasten 2020

Baten 2020

Kosten- dekking

1.

Algemene dienstverlening

1.223.619

331.426

27,09%

2.

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

1.499.456

734.412

48,98%

3.

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

232.300

31.299

13,47%

Kosten die verbonden zijn aan de leges

In de lasten die zijn opgenomen in bovenstaand overzicht bevinden zich alleen de directe kosten die verbonden zijn aan de betreffende leges. Dit betreft met name het personeel dat de dienst verleend. Indirecte kosten zijn wel meegeteld in het percentage kostendekking en zijn opgenomen conform hetgeen in de algemene toelichting aan het begin van deze paragraaf hierover is opgenomen.

Binnen de titel Algemene dienstverlening is er sprake van een kostendekking van 27,09%. Het belangrijkste aandeel binnen deze titel zijn de reisdocumenten, ID kaarten en de rijbewijzen. De tarieven voor deze documenten zijn gelimiteerd. Hierdoor zijn er weinig tot geen mogelijkheden om de kostendekkendheid binnen deze titel te verhogen.

Binnen de titel Omgevingsvergunningen is voor het begrotingsjaar 2020 sprake van een kostendekking van 48,98%. De belangrijkste baten binnen deze titel zijn de leges voor de omgevingsvergunningen en de leges voor de procedures Ruimtelijke Ordening. Op basis van de verwachte kosten, de doorberekende uren en raming van de leges is de kostendekkendheid berekend. Het verloop van het aantal vergunningen en de leges (op basis van de bouwsom) fluctueren jaarlijks. De hoogte van de leges dient te worden bezien in relatie tot de hoogte van de leges in de regio. Een verhoging van de leges kan met name effect hebben op het vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook kunnen voor particulieren de leges naar verhouding te hoog worden.

Binnen de titel Europese dienstenrichtlijn is de kostendekking 13,47%. Binnen deze titel vallen de diverse APV vergunningen en vergunningen op basis van de Drank- en horecawet.

Top