Lijkbezorgingsrechten

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats heft de gemeente zogeheten lijkbezorgingrechten.

Zoals opgenomen in de Zomernota 2019 stijgen de tarieven voor 2020 met het inflatiepercentage en worden vervolgens afgerond op een veelvoud van 0,05.

Voor 2020 is ca. 33.700 aan opbrengst voor lijkbezorgingsrechten geraamd. De kostendekking bedraagt 32,7%. Voor de toerekening van de kosten van de overhead is een berekening uitgevoerd zoals aangegeven bij de algemene uitgangspunten voor de toerekening van indirecte kosten. Het percentage overhead bedraagt 0,34%.

Top