Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening voor het marktwezen in de gemeente Halderberge, op het daarvoor bestemde terrein.

Tarieven marktgelden

In het kader van de Wet markt en overheid zijn vanaf 2016 de tarieven per marktdag en het gebruik van stroom meer kostendekkend gemaakt. In een periode van vier jaar zijn de tarieven per marktdag verhoogd met 0,25 per jaar. Hierbij is een minimum van 4 m¹ aangehouden. Het jaar 2019 was het vierde en laatste jaar waarin dit is gebeurd.

Vanaf 2020 vindt indexering van de tarieven plaats zoals dat ook bij andere heffingen het geval is. Dit betekent dat voor 2020 het tarief van 2019 wordt verhoogd met 1,5%. Om praktische redenen wordt het tarief afgerond op een veelvoud van 0,05 zodat het nieuwe tarief 2,30 per m¹ bedraagt.

Naast de marktgelden wordt een bijdrage in promotiekosten in rekening gebracht. Deze bedraagt in 2020 net zoals in voorgaande jaren per marktdag of gedeelte daarvan 0,10 per m¹.

Tenslotte is in de verordening marktgelden een tarief opgenomen voor de afname van energie bij de gemeente. Hierbij is een verdeling in categorieën gemaakt op basis van de apparatuur die wordt gebruikt. De tarieven, die zijn verhoogd met het inflatiepercentage en naar boven zijn afgerond op een veelvoud van 1, zijn voor 2020 als volgt:

  • categorie 0: 0 per kwartaal
  • categorie 1: 26 per kwartaal
  • categorie 2: 51 per kwartaal
  • categorie 3: 77 per kwartaal
Opbrengst marktgelden 2020

In de begroting 2020 is een opbrengst geraamd van ca. 12.800.

Toerekening overhead

Voor de toerekening van de kosten van de overhead is een berekening uitgevoerd zoals aangegeven bij de algemene uitgangspunten voor de toerekening van indirecte kosten. Het percentage overhead bedraagt 0,09%.