Lokale indicatoren
 • Inwoners van Halderberge tussen de 19 en 64 jaar zijn zo gezond mogelijk:
  • Het percentage inwoners dat hun gezondheid als (zeer) goed ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 78% gebleven of gestegen1. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 77%. Bron: Brabantscan (gezondheid).
 • Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving
  • Het percentage 19-64 jarigen dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 15% gebleven of gestegen. Daarnaast is het percentage 65+-ers dat veel sociale cohesie in de wijk ervaart is in de periode 2016 - 2020 op 17% gebleven. Het percentage voor West-Brabant in 2016 bedraagt 11 en 17%2.
   Bron: Brabantscan (participatie).
 • Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond
  • Het percentage 19-64 jarigen dat moeite heeft met rondkomen is in de periode 2016 - 2020 van 18% naar 17% gedaald. Daarnaast is het percentage 65+-ers dat moeite heeft met rondkomen in de periode 2016 - 2020 van 10% naar 8% gedaald3.
   Bron: Brabantscan (werk en inkomen).
 • Alle Halderbergse kinderen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen:
  • Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdhulpvoorziening4 ten opzichte van alle jongeren in de gemeente Halderberge tot 18 jaar is gedaald van 7,1% naar 7 %.
   Bron: team Zorg & Jeugd.

In het beleidsplan van het sociaal domein "de kracht van samen" zijn een aantal doelen gesteld. het wel of niet behalen van deze doelen worden met een specifieke set aan indicatoren gemonitord door middel van de monitor sociaal domein. Deze monitor wordt twee keer per jaar opgesteld en via de reguliere P&C cyclus (najaarsnota en jaarrekening) wordt deze aan uw raad aangeboden.

BBV-indicatoren

De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Zorg, jeugd en participatie (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 17 september 2019).

Indicator

2016

2017

2018

2019

Banen1

Halderberge

500,4

523,7

534,3

Vergelijkbare gemeenten

560,9

565,7

574,8

Jongeren met een delict voor de rechter2

Halderberge

Vergelijkbare gemeenten

Kinderen in uitkeringsgezin3

Halderberge

Vergelijkbare gemeenten

Netto arbeidsparticipatie4

Halderberge

65,40%

66,60%

68,10%

Vergelijkbare gemeenten

66,40%

67,30%

68,30%

Werkloze jongeren5

Halderberge

Vergelijkbare gemeenten

Personen met een bijstandsuitkering6

Halderberge

25,7

25,7

23,7

Vergelijkbare gemeenten

27

27,7

26,5

Aantal re-integratievoorzieningen7

Halderberge

15,5

6,7

?

Vergelijkbare gemeenten

19,5

21,3

?

Jongeren met jeugdhulp8

Halderberge

10,80%

10,60%

11,20%

Vergelijkbare gemeenten

10,40%

10,70%

11,30%

Jongeren met jeugdbescherming9

Halderberge

0,90%

0,80%

0,70%

Vergelijkbare gemeenten

1,10%

1,10%

1,10%

Jongeren met jeugdreclassering10

Halderberge

-

-

-

Vergelijkbare gemeenten

0,40%

0,40%

0,30%

Clienten met maatwerkarrangement WMO11

Halderberge

62

64

69

Vergelijkbare gemeenten

56

56

60

 1. 1 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
 2. 2 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
 3. 3 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
 4. 4 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
 5. 5 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
 6. 6 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
 7. 7 Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
 8. 8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
 9. 9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
 10. 10 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
 11. 11 Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten.
 1. De periode 2012-2016 laat een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van 80% naar 78%. Doel is de dalende trend te doorbreken.
 2. Voor beide leeftijdscategorieën laat de periode 2012-2016 een dalende trend voor de gemeente Halderberge zien van respectievelijk 16% naar 15% en van 21% naar 17%. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend te doorbreken.
 3. Voor beide leeftijdscategorieën is het doel de dalende trend (percentages 2012 waren respectievelijk 19% en 16%) voort te zetten.
 4. Jeugdhulpvoorziening: hulp ingezet vanuit de Jeugdwet (ambulante begeleiding door jeugdprofessional en inzet NVTZ, m.u.v. opgelegde maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering)