Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

Doel of belang dat wordt behartigd:

Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid. Het samenwerkingsverband beheert de GGD West-Brabant.

Beleidsvoornemens:

De GGD voert haar taken uit op het terrein van Infectieziektebestrijding, Jeugdgezondheidszorg, Onderzoek & beleid, Gezonde en veilige leefomgeving, Gezondheid-Milieu & Veiligheid en Kwetsbare groepen. In 2020 zet de GGD extra in op:

 • het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving, waaronder de voorbereiding op de Omgevingswet;
 • het zo hoog mogelijk krijgen en houden van de vaccinatiegraad in West-Brabant;
 • voortzetting van de intensivering van infectieziektebestrijding;
 • omgaan met data gedreven publieke gezondheid;
 • structurele borging van het project RUPS (uittredingsprogramma voor prostitués).

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:

 1. De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder andere wetgeving zoals de Jeugdwet, Omgevingswet en de wet op de Veiligheidsregio’s. De GGD is alert op de rol die zij in ketenaanpakken heeft, waarbij passende aansluiting op het lokale beleid leidend is.
 2. In navolging van de Begroting 2020 zijn de in haar meerjarenbeleidsplan Agenda van de Toekomst verwoorde ambities leidend voor de opstelling van de Begroting 2021. Binnen deze begroting zorgt de GGD voor:
  • Het per ambitie opnemen van concrete doelen.
  • Verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren voor het krijgen van goed inzicht omtrent te behalen resultaten binnen de diverse productgroepen. 
 3. ‘Positieve gezondheid’ blijft belangrijk uitgangspunt binnen het handelen van de GGD: burgers worden aangezet tot het voeren van eigen regie, met gebruik van eigen mogelijkheden en hun eigen sociaal netwerk. Voor kwetsbare burgers die onvoldoende eigen regie kunnen voeren levert de GGD in nauwe afstemming met ketenpartners de benodigde bijdrage aan een adequaat vangnet.
 4. De GGD zorgt ervoor dat zij in 2021 – in nauwe samenwerking met gemeenten en aansluitend op lokale aanpakken – maatregelen inzet die inwoners, met name jongeren stimuleren om “de gezonde keuze te maken”. Dit aan de hand van de eerder door de GGD uitgesproken ambitie om per 2020 invulling te geven aan het Nationale Preventieakkoord via het maken van onderbouwde keuzes in maatregelen.
 5. De GGD geeft in haar beleidsbegroting 2021 inzicht in:
  • De resultaten die samenhangen met het per 2020 structureel toegekende budget van 150.000,- voor de beleidsintensivering Infectieziektebestrijding.
  • De mate waarin, naast het via de landelijke RUPS-regeling verkregen budget, beoogd wordt gebruik te maken van de maximale gemeentelijke bijdrage van 150.000 voor de uitvoering van RUPS in West-Brabant, inclusief de mogelijke uitvoeringsscenario’s en geplande besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de GGD. De GGD brengt ook de belangrijkste behaalde resultaten van de RUPS-aanpak daarbij in beeld.
  • De wijze waarop zij de vaccinatiegraad per gemeente in beeld brengt en welke inspanningen zij en Careyn en Thuiszorg West-Brabant verrichten om deze vaccinatiegraad te verhogen en/of zo hoog mogelijk te houden.

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant, Midden-West-Noord (RAV)

Doel of belang dat wordt behartigd:

Regionaal ambulancevervoer.

Beleidsvoornemens:

Beleidsmatig zijn de volgende onderwerpen van belang:

 • De RAV heeft de ambitie om in 2020 een dekkingspercentage te behalen van minimaal 94,5% voor de A1-ritten. Voorwaarde hierbij is dat het knelpunt voor het personeelstekort wordt opgelost. Er is nog steeds een forse krapte op de arbeidsmarkt voor ambulanceverpleegkundigen en centralisten.
 • De ambulancesector werkt aan alternatieve kwaliteitsindicatoren voor de ambulancezorg.
 • Naar verwachting wordt in 2019 duidelijk hoe de toekomstige wetgeving van de ambulancezorg er uit gaat zien. De Tijdelijke wet Ambulancezorg loopt tot 1 januari 2021.

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:

 1. De Minister voor Medische Zorg en Sport streeft er naar om de nieuwe wet ambulancezorg in werking te laten treden per 1 januari 2021. De RAV waarborgt onder deze nieuwe wet de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen.
 2. De RAV informeert de gemeenten tijdig en volledig over de wijze waarop zij de ambulancezorg onder de nieuwe wet uit gaat voeren.
 3. Het Algemeen Bestuur heeft de definitieve besluitvorming over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV is uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de nieuwe ordening van de ambulancezorg. De RAV informeert de gemeenten over de mogelijkheden om over te gaan naar de meest geschikte rechtsvorm. De overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële) gevolgen.
 4. De RAV doet de gemeenten een voorstel voor een nieuwe set prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de ambulancezorg te meten. De prestatie-indicatoren voor het spoedvervoer maken hier onderdeel van uit:
  • responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten) 5,5%
  • responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten) 5%

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (WVS)

Doel of belang dat wordt behartigd:

In het rechtsgebied uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door een op zo doelmatige wijze taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen.

Beleidsvoornemens:

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Hiermee is de toegang tot de WSW afgesloten. WSW-werknemers met een dienstbetrekking houden hun rechten en plichten, maar onder deze wetswijziging worden door uitstroom vrijkomende plekken niet langer door nieuwe WSW’ers ingevuld. Dit heeft grote invloed op de toekomst van WVS.

Tegelijkertijd is WVS, samen met het Werkplein Hart van West-Brabant, een organisatie die een belangrijke rol speelt bij de invulling van de Participatiewet. WVS kan met haar kennis en ervaring bijdragen aan de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en dan met name voor de voor het Werkplein nieuwe doelgroepen. Begin 2017 is het herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking Participatiewet vastgesteld. Besloten is om WVS om te vormen naar een leerwerkbedrijf.

Op dit moment wordt gewerkt aan een houtskoolschets waar de omvorming naar het leerwerkbedrijf nader uitgewerkt wordt. Ook is er een lopend onderzoek naar mogelijkheden voor het aangaan van een Joint Venture voor de bedrijfstakken groen en post. De ketensamenwerking krijgt steeds meer vorm en wordt gemonitord door middel van een ketenmonitor. Hierdoor kan steeds beter ingespeeld worden op de ontwikkelingen binnen de Participatiewet.

Het uiteindelijke doel is het zodanig herstructureren van de WVS-groep en het vormgeven van de ketensamenwerking, dat zowel WVS-groep als ook Werkplein Hart van West-Brabant in staat zijn:

 • Invulling te geven aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet;
 • Effectief en efficiënt samen te kunnen werken met, en aan te kunnen sluiten bij het Werkplein ISD Brabantse Wal;
 • Toekomstige financiële tekorten te kunnen terugdingen en het gezamenlijk resultaat te optimaliseren.

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:

 1. Het leerwerkbedrijf WVS-Groep voert in opdracht van de Werkpleinen (Hart van West-Brabant en ISD) leerwerktrajecten uit ten behoeve van de arbeidsontwikkeling van de brede doelgroep van de Participatiewet. Om invulling te geven aan de ambities die de gemeenten hieromtrent hebben, stelt WVS-Groep in gezamenlijkheid met de Werkpleinen en in overleg met de deelnemende gemeenten jaarlijks een gezamenlijke ketenopdracht op. Wij verwachten dat WVS deze ketenopdracht doorvertaalt in de begroting voor 2021.
 2. WVS-Groep werkt, samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal:
  • vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie.
  • aan het creëren van Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.
 3. WVS-groep maakt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SW bestand in combinatie met de opdrachtportefeuille en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
 4. WVS-groep in de begroting aandacht besteedt aan de visie en ambitie rondom de doorontwikkeling van het leerwerkbedrijf. Daarbij verwachten we dat de gemaakte keuzes rond de verschillende PMC’s vertaald worden in concrete interne doelstellingen en acties die bijdragen aan het realiseren van de ketenopdracht.

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB)

Doel of belang dat wordt behartigd:

Het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: het Werkplein) wil iedere werkzoekende een blijvende bijdrage laten leveren. Alle inwoners doen actief mee aan de samenleving en zijn economisch zelfredzaam, bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. De werkzoekende is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Het Werkplein biedt hierbij ondersteuning in begeleiding, bemiddeling en scholing (kort, vakgericht). Inwoners die niet economisch zelfredzaam zijn, biedt het Werkplein een financieel vangnet in de vorm van een uitkering. Wie echt niet kan werken, levert een tegenprestatie voor de uitkering die nuttig is voor de maatschappij.

Beleidsvoornemens:

Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk potentiële werknemers van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet haalbaar is, in de maatschappij.

Het Werkplein is, samen met WVS-Groep, een organisatie die voor de gemeente Halderberge de Participatiewet uitvoert. Werkplein draagt met haar kennis en ervaring bij aan de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen. Begin 2017 is het herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking Participatiewet vastgesteld. De ketensamenwerking krijgt steeds meer vorm en wordt gemonitord door middel van een ketenmonitor.

Hierdoor kan steeds beter ingespeeld worden op de ontwikkelingen binnen de Participatiewet.

Het uiteindelijke doel van de herstructurering WVS en het vormgeven van de ketensamenwerking is dat zowel WVS als ook het Werkplein in staat zijn:

 • Invulling te geven aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet;
 • Effectief en efficiënt samen te kunnen werken met, en aan te kunnen sluiten bij het Werkplein ISD Brabantse Wal;
 • Toekomstige financiële tekorten te kunnen terugdringen en het gezamenlijk resultaat te optimaliseren.

Richtlijnen 2021

Beleidsmatige richtlijnen:

 1. Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2021 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot het duurzaam terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden en -lasten tot uitdrukking komt.
 2. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2021 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2021 op het terrein van werk en inkomen.
 3. Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de integrale klantbenadering tot uitdrukking komt.
 4. De begroting 2021 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein HvWB deze ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan.
 5. De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2021 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten.
 6. De begroting 2021 van het Werkplein HvWB is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de integrale ketensamenwerking met de WVS-Groep. Het Werkplein HvWB en de WVS-Groep dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting.
 7. Het Werkplein HvWB en de WVS-Groep werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief het creëren van Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.
 8. De begroting 2021 van het Werkplein HvWB is tot stand gekomen in afstemming met de WVS-Groep. Aantallen met betrekking tot het in te zetten instrumentarium zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.
 9. In de begroting 2021 van het Werkplein HvWB is een heldere strategie en ambitie per doelgroep benoemd met een financiële doorvertaling, zodat de effectiviteit van de ingezette middelen achteraf kan worden gemeten.

Financiële richtlijnen:
Voor de financiële richtlijnen 2021 verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.