Programma Zorg, jeugd en participatie

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.235.000

2.312.000

2.214.000

2.473.000

2.493.000

6.2 Wijkteams

1.995.000

1.968.000

2.006.000

2.032.000

2.052.000

6.3 Inkomensregelingen

8.917.000

9.628.000

9.600.000

9.618.000

9.635.000

6.4 Begeleide participatie

5.815.000

5.686.000

5.585.000

5.482.000

5.409.000

6.5 Arbeidsparticipatie

690.000

758.000

731.000

756.000

781.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

565.000

565.000

565.000

565.000

565.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

5.280.000

6.207.000

6.288.000

6.398.000

6.508.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.797.000

4.042.000

4.042.000

4.042.000

4.042.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

395.000

163.000

299.000

305.000

305.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

677.000

519.000

519.000

519.000

519.000

7.1 Volksgezondheid

1.147.000

1.151.000

1.184.000

1.201.000

1.220.000

Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie

32.513.000

32.999.000

33.033.000

33.391.000

33.529.000

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

37.000

40.000

40.000

40.000

36.000

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2020 - 2023

0

0

0

254.000

252.000

Direct toe te rekenen salarislasten

1.754.000

1.746.000

1.807.000

1.845.000

1.884.000

Baten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

104.000

47.000

71.000

299.000

302.000

6.2 Wijkteams

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

7.007.000

6.821.000

6.821.000

6.821.000

6.821.000

6.4 Begeleide participatie

0

0

0

100.000

0

6.5 Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

247.000

283.000

283.000

283.000

284.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

16.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal baten Zorg, jeugd en participatie

7.374.000

7.159.000

7.183.000

7.511.000

7.415.000

Saldo

-25.139.000

-25.840.000

-25.850.000

-25.880.000

-26.114.000