Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Op 13 december 2018 is het beleidsplan sociaal domein “de kracht van samen” vastgesteld. Dit beleidsplan bepaalt de koers en kaders voor de komende jaren. Jaarlijks wordt samen met partners bepaald wat er gedaan wordt om aan de doelen uit het beleidsplan te werken. Dit wordt opgenomen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma.

Eind 2019 wordt het uitvoeringsprogramma 2019 geëvalueerd en wordt een nieuw uitvoeringsprogramma 2020 opgesteld, wat ter informatie aan de gemeenteraad wordt verzonden. De verantwoording van (de hoofdlijnen van) het uitvoeringsprogramma vindt plaats in de Najaarsnota, de monitor sociaal domein en bij de jaarrekening. Er worden daarom nu geen concrete acties/activiteiten opgenomen.

Voor acties/activiteiten die extra middelen nodig hebben en die bijdragen aan de doelstellingen van het beleidsplan (zoals bijvoorbeeld het uitwerken van de motie met betrekking tot de extra inzet van de meedenkcoach), wordt in eerste instantie de reserve Innovatie- en knelpunten sociaal domein ingezet. Als deze reserve is uitgeput, zal in de Zomernota 2020 een voorstel worden gedaan voor extra middelen.